VOL­K­SWA­GEN BI TRE­BAO OBEŠTETITI I KUP­CE U EU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Vol­k­swa­gen (VW) bi i europ­skim vlas­ni­ci­ma vo­zi­la tre­bao po­nu­di­ti slič­nu nak­na­du kak­vu će da­ti ame­rič­kim vlas­ni­ci­ma VW vo­zi­la, ka­za­la je El­z­bi­eta Bi­en­kow­ska, po­vje­re­ni­ca Europ­ske ko­mi­si­je za unu­tar­nje tr­ži­šte i in­dus­tri­ju, nje­mač­kom tjed­ni­ku Welt am Son­n­tag. Na­god­ba s ame­rič­kim re­gu­la­to­rom uklju­ču­je po­nu­du za ot­kup oko po­la mi­li­ju­na vo­zi­la u SAD-u sa spor­nim sof­tve­rom za pri­la­god­bu mje­re­nja štet­nih pli­no­va i pla­ća­nje od­šte­te vlas­ni­ci­ma tak­vih vo­zi­la od pro­sječ­nih 5000 do­la­ra. Vod­stvo VW-a ne­dav­no je is­tak­nu­lo ka­ko će na europ­skom tr­ži­štu uk­lo­ni­ti ne­le­gal­ni sof­tver na svim vo­zi­li­ma, ali ne pla­ni­ra­ju obeštetiti kup­ce jer ni­su pre­tr­pje­li ni­ka­kav gu­bi­tak.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.