KUL­T­NI HO­TEL POS­TA­JE STAMBENA ZGRADA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ču­ve­ni nju­jor­ški ho­tel Wal­dorf As­to­ria u ko­jem od­sje­da pred­sjed­nik Ba­rack Oba­ma ka­da bo­ra­vi u tom gra­du slje­de­ćeg pro­lje­ća za­tva­ra se na tri go­di­ne ra­di pre­ure­đe­nja u stam­be­nu zgra­du. Na­ime, ki­ne­ska osi­gu­ra­va­telj­na kom­pa­ni­ja An­bang In­su­ran­ce ko­ja je pri­je dvi­je go­di­ne ku­pi­la od Hil­to­na taj ho­tel za go­to­vo dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra na­mje­ra­va ve­ći­nu so­bu pre­tvo­ri­ti u luk­suz­ne sta­no­ve. Toč­ni­je, od 1413 so­ba njih 1100 bi­ti će pre­ure­đe­no u sta­no­ve, pi­še Wall Stre­et Jo­ur­nal.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.