Plin iz Cr­nog mo­ra još 20 go­di­na

Poslovni Dnevnik - - ENERGIJA -

Re­zer­ve pri­rod­nog pli­na ko­je su u ru­munj­skim vo­da­ma Cr­nog mo­ra ot­kri­li ame­rič­ki ExxonMo­bil i ru­ski Lukoil ukup­no ima­ju naj­vi­še do 130 ml­rd. m3 pli­na, sma­tra­ju ru­munj­ski struč­nja­ci, a pre­no­si in­ter­net­ski por­tal ener­ge­ti­ka­net.com. Te bi re­zer­ve mo­gle bi­ti is­crp­lje­ne za 20 go­di­na pod uvje­tom da se u me­đu­vre­me­nu ne ot­kri­ju dru­ge, a is­tra­ži­va­nja pli­na po­ka­za­la su se us­pješ­ni­ma sa­mo u ru­munj­skim vo­da­ma, dok ona u tur­skim vo­da­ma do sa­da ni­su bi­la us­pješ­na. No, teh­nič­ki zah­tjev­na pro­izvod­nja s of­f­sho­re­po­lja u Cr­nom mo­ru mo­že po­če­ti tek ka­da se po­vi­si sadašnja, ni­ska ci­je­na pli­na i ka­da se ru­munj­ski plin­ski sus­tav po­ve­že s dru­gim sus­ta­vi­ma u re­gi­ji, jav­lja ru­munj­ski por­tal ‘Ni­ne o’ Clock’.

Plin su ot­kri­li Ru­si i Ame­ri­kan­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.