Tvrt­ka Bo­so, na­ža­lost, ni­je iz­nim­ka

Pri­ča što je iz­bi­la u jav­nost sa­mo ilus­tri­ra ak­tu­al­no sta­nje u hr­vat­skoj ma­lo­pro­da­ji

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Utr­go­vi­ni gdje ra­de mo­ra­ju tro­ši­ti 700 ku­na mje­seč­no! I to od pla­će ko­ja vje­ro­jat­no ne pre­la­zi tri ti­su­će ku­na. Po­red to­ga, sva­ki za­pos­le­ni u tr­go­vač­kom lan­cu Bo­so, na­vod­no bez ku­ne nak­na­de go­diš­nje odra­di i po 180 pre­ko­vre­me­nih sa­ti.

Za­pos­le­ni­ci, a ima ih oko 1200, tako svoj tri­na­es­ti mje­sec da­ru­ju gaz­di ka­ko bi on do­dat­no na­pum­pao pro­fit, va­ra­ju­ći i njih i dr­žav­ni pro­ra­čun, ti­me i po­rez­ne obvez­ni­ke. Ne po­mis­liv­ši ni u snu da svo­je dje­lat­ni­ke mo­žda na­gra­di tri­na­es­tom pla­ćom. I tako ih mo­ti­vi­ra na još bo­lji re­zul­tat od lanjskog ras­ta od 10 pos­to te na­rav­no, i još ve­ći pro­fit.

Već da­ni­ma me­dij­skim pros­to­rom zvo­ni tema o alar­mant­nom sta­nju u ‘dvo­ri­štu’ vin­ko­vač­kog po­du­zet­ni­ka Bo­silj­ka Sta­ni­ća, ko­ji je u 2015. is­ka­zao vi­še od 538 mi­li­ju­na ku­na pri­ho­da i go­to­vo 12 mi­li­ju­na ku­na ne­to do­bi­ti, i ko­ja za­pra­vo ni­je iz­ne­na­đe­nje. Valj­da još ima onih što pam­te, pri­mje­ri­ce, po­tez iz 2009. po­du­zet­ni­ka Želj­ka Ke­ru­ma. Maybach, pla­ćen kao 1320 mje­seč­nih pla­ća nje­go­vih tr­go­va­ca, iz­lo­žio je u pre­dvor­ju svog tr­go­vač­kog cen­tra. Ako se već ne mo­gu vo­zi­ti u tak­voj ‘ma­ki­ni’, ne­ka nje­go­vi rad­ni­ci ba­rem gle­da­ju moć­nu li­mu­zi­nu od 660 ti­su­ća eura.

Tvrt­ka Bo­so, na­ža­lost, ni­je iz­nim­ka. Pri­ča što je iz­bi­la u jav­nost za­pra­vo sa­mo ilus­tri­ra ak­tu­al­no sta­nje u hr­vat­skoj ma­lo­pro­da­ji. O ni­skim pri­ma­nji­ma, troz­na­men­kas­toj pre­ko­vre­me­noj ne­pla­će­noj sat­ni­ci, raz­no­raz­nim pri­tis­ci­ma i zas­tra­ši­va­nji­ma ko­ji se svo­de pod ri­ječ ‘mo­bing’ već i vrap­ci sve zna­ju, ali ne i hr­vat­ski za­ko­no­da­vac, od­nos­no mje­ro­dav­ne in­s­pek­ci­je. Pr­sti jed­ne ru­ke pre­ko­broj­ni su za ime­no­va­ti tr­gov­ce ko­ji po­štu­ju za­kon i ci­je­ne svo­je za­pos­le­ni­ke te ured­no pla­ća­ju nji­hov rad.

Me­đu EU čla­ni­ca­ma Hr­vat­ska vo­di lis­tu po li­be­ral­nom rad­nom vre­me­nu tr­go­vi­na, ka­ko dnev­nom tako i go­diš­njem. Ra­di se i pet­kom i svet­kom. Bo­žić, Us­krs i pr­vi si­ječ­nja tri su da­na kad je lo­kot na vra­ti­ma tr­go­vi­na. Stran­ci ko­ji ov­dje pos­lu­ju vr­lo br­zo pri­hva­te ne­ga­tiv­ne lo­kal­ne na­vi­ke. Za­što i ne bi ka­da za­ko­no­da­vac od­lu­ku o rad­nom vre­me­nu stav­lja u ru­ke sva­kog po­je­di­nog tr­gov­ca. No, u zem­lji s vi­še od 200 ti­su­ća ne­za­pos­le­nih to i ne bi bio ve­li­ki pro­blem da in­s­pek­to­ri kva­li­tet­no odra­đu­ju svo­ju rad­nu obve­zu, za ko­ju pri­ma­ju pla­ću.

Na­ime, da vlas­ni­ci tvrt­ki po­štu­ju za­ko­nom uvje­to­van od­mor od 12 sa­ti, ured­no pla­te pre­ko­vre­me­ni i noć­ni te rad ne­dje­ljom i blag­da­ni­ma, tr­go­vi­ne i šo­ping cen­tri za­si­gur­no u Li­je­poj na­šoj ne bi bi­li otvo­re­ni od ju­tra do su­tra. Mo­bin­gu ti­pa za­pos­le­ni­ku je pla­ća ma­nja 500 ku­na ako dek­la­ra­ci­je ni­su unu­tar odjev­nog pred­me­ta, što je pra­vi­lo jed­nog hr­vat­skog tr­gov­ca, te­ško je do­sko­či­ti, no ni­je ne­mo­gu­će. Na­rav­no, uz uvjet da in­s­pek­to­ri vi­še bu­du na te­re­nu ne­go u svo­jim ure­di­ma.

BO­ŽI­CA BA­BIĆ

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.