900

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - mi­li­ju­na eura

ce­si­ja naj­bo­lje re­še­nje ka­ko Sr­bi­ja ne bi po­ve­ća­va­la svoj jav­ni dug.

Ka­ko za­do­vo­lji­ti Ki­ne­ze?

Na taj na­čin pro­jekt se ne bi fi­nan­ci­rao iz pro­ra­ču­na ili kre­di­ta ko­ji bi Sr­bi­ja do­bi­la od Ki­ne­za. “U tom slu­ča­ju, tre­ba­li bi bi­ti flek­si­bil­ni pre­ma ki­ne­skim zah­tje­vi­ma i da­ti im što du­že raz­dob­lje ko­ri­šte­nja te pru­ge”, sma­tra Ni­ko­lić. naj­vi­ša je ci­je­na ko­ja se na­vo­di za pro­jekt ob­no­ve pru­ge Be­ograd-Bu­dim­pe­šta

Po­li­ti­ka, me­đu­tim, pre­no­si nes­luž­be­ne izja­ve iz Be­ogra­da, pre­ma ko­ji­ma Ki­ne­ze kon­ce­si­ja kao na­čin fi­nan­ci­ra­nja ne za­ni­ma, uos­ta­lom, ona ni­je ni pre­dvi­đe­na ok­vir­nim ugo­vo­rom.

Dru­gi pro­blem je us­kla­đi­va­nje s europ­skom re­gu­la­ti­vom. Go­ran Ni­ko­lić tvr­di da Eu­ro­pa ne gle­da do­bro­na­mjer­no na ki­ne­sku ini­ci­ja­ti­vu “16 plus je­dan” i po­ve­zi­va­nje Ki­ne sa zem­lja­ma re­gi­je.

PD

Pro­blem pos­la s Ki­ne­zi­ma je us­kla­đi­va­nje s europ­skom re­gu­la­ti­vom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.