Pro­cje­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Bri­ta­ni­ja ura­nja u re­ce­si­ju

Bri­ta­ni­ja će vje­ro­jat­no uro­ni­ti u re­ce­si­ju u ro­ku od šest mje­se­ci na­kon proš­lo­tjed­ne od­lu­ke o iz­la­sku iz Europ­ske uni­je, a us­po­rit će i rast svjet­skog gos­po­dar­stva, po­ru­ču­ju ana­li­ti­ča­ri Gol­d­man Sac­h­sa. Pro­cje­nju­ju da će zbri­tan­sko gos­po­dar­stvo u idu­ćih 18 mje­se­ci ukup­no iz­gu­bi­ti 2,75 pos­to bru­to do­ma­ćeg pro­izvo­da (BDP). Ana­li­ti­ča­ri vi­de tri naj­ve­ća ri­zi­ka: os­la­bit će tr­go­vin­ski tren­do­vi, kom­pa­ni­je će sma­nji­ti inves­ti­ci­je zbog ne­si­gur­nos­ti, dok će se fi­nan­cij­ski uvje­ti steg­nu­ti zbog os­ci­la­ci­ja va­lu­ta i sla­bos­ti ri­zič­ni­jih inves­ti­ci­ja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.