ENER­GI­JA

ZA ŠEST GO­DI­NA ELEK­TRIČ­NI AUTI STAJAT ĆE KAO I KONVENCIONALNI >>

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ci­je­ne ba­te­ri­ja, naj­skup­ljeg di­je­la u tim vo­zi­li­ma, na ko­ji ot­pa­da tre­ći­na ukup­nog tro­ška, la­ni su pa­le za 35 pos­to, pi­še in­ter­net­ski por­tal ener­ge­ti­ka-net.com

Sni­zom kva­li­tet­nih no­vih tehnologija na tr­ži­štu do­la­zi vri­je­me ka­da pos­ta­je be­smis­le­no ku­pi­ti nešto tra­di­ci­onal­no, zas­ta­ri­je­lo, pi­še in­ter­net­ski por­tal ener­ge­ti­ka­net.com. Pro­ro­ko­va­ti vri­je­me za­mje­ne tehnologija ni­je la­ko, ali ka­da se to do­go­di, vr­lo br­zo i ci­je­li svijet se mi­je­nja. Sa­da se či­ni da će de­set­lje­će iza 2020. bi­ti de­set­lje­će elek­trič­nih auto­mo­bi­la. Na to uka­zu­ju broj­ni po­ka­za­te­lji.

Ci­je­ne ba­te­ri­ja, naj­skup­ljeg di­je­la u tim vo­zi­li­ma, na ko­ji ot­pa­da tre­ći­na ukup­nog tro­ška, la­ni su pa­le za 35% i pre­ma Blo­om­ber­go­vim ana­li­ti­ča­ri­ma na pu­tu su da u na­red­nih šest go­di­na do­ve­du do to­ga da će ne­su­bven­ci-oni­ra­na elek­trič­na vo­zi­la bi­ti cje­nov­no jed­na­ko pri­hvat­lji­va kao nji­ho­vi ri­va­li na fo­sil­na go­ri­va, pre­no­si in­ter­net­ski por­tal ener­ge­ti­ka­net.com. To će bi­ti po­če­tak stvar­nog uz­le­ta tr­ži­šta elek­trič­nih vo­zi­la. Ra­ču­na se da bi do 2040. elek­trič­na vo­zi­la ko­ja su u sta­nju vo­zi­ti na ve­li­ke uda­lje­nos­ti mo­gla sta­ja­ti ma­nje od 22.000 da­naš­njih ame­rič­kih do­la­ra, a 35% no­vih auto­mo­bi­la glo­bal­no imat će utič­ni­cu. Naf­t­no tr­ži­šte ne oče­ku­je ta­kav ra­zvoj si­tu­aci­je jer tre­nut­no tek 0,1% glo­bal­nog tr­ži­šta au- to­mo­bi­la ot­pa­da na elek­trič­na vo­zi­la. Ta su vo­zi­la ri­jet­kost na uli­ca­ma glav­ni­ne ze­ma­lja a ci­je­na im je značajno vi­ša od kon­ku­rent­skih vo­zi­la na fo­sil­na go­ri­va. Naf­ta­ši po­ri­ču po­ten­ci­jal­ni pro­blem za nji­ho­vu bran­šu. Naf­t­ni kar­tel OPEC ra­ču­na da će elek­trič­na vo­zi­la 2040. či­ni­ti tek 1 pos­to voz­nog par­ka, a pr­vi čo­vjek Co­no­co Phil­lip­sa Ryan Lan­ce iz­ja­vio je da elek­trič­na vo­zi­la ne­će ima­ti ika­kav zna­ča­jan utje­caj na­red­nih 50 go­di­na.

No, ne­ke či­nje­ni­ce go­vo­re dru­ga­či­je. U na­red­nih ne­ko­li­ko go­di­na Tes­la Mo­tors, Chevy i Ni­ssan pla­ni­ra­ju po­če­ti pro­da­va­ti elek­trič­na vo­zi­la na ‘du­ge pru­ge’ za ci­je­nu od oko 30.000 ame­rič­kih do­la­ra po auto­mo­bi­lu, a dru­ge auto­mo­bil­ske i teh­no­lo­ške kom­pa­ni­je ula­žu mi­li­jar­de u de­set­ke no­vih mo­de­la elek­trič­nih vo­zi­la. In­go Spe­ich, por­t­fo­lio me­na­džer u kom­pa­ni­ji Uni­on Inves­t­ment, re­kao je da su tr­ži­šta ka­pi­ta­la za­bri­nu­ta da bi se „go­di­ne ve­li­ke za­ra­de“uskoro mo­gle za­vr­ši­ti ka­da su u pi­ta­nju pres­tiž­ni nje­mač­ki pro­izvo­đa­či auto­mo­bi­la.

On je upo­zo­rio da se auto­mo­bil­ska in­dus­tri­ja su­oča­va s “ra­di­kal­nim pre­okre­tom, či­ji su uz­rok na­pa­di iz Si­li­cij­ske do­li­ne”, mis­le­ći pri­tom na Tes­la Mo­tors ko­ji je s jef­ti­nim Mo­de­lom 3 iz­a­zvao ogro­man in­te­res, na ne­vi­đe­no pri­ku­piv­ši zna­ča­jan no­vac za ra­zvoj. I ko­li­ko su god fi­nan­ci­ja­ši skep­tič­ni pre­ma Tes­la Mo­tor­su, ipak mu i da­lje da­ju šan­su. Ni­je tre­ba­lo du­go če­ka­ti na od­go­vor auto­in­dus­tri­je. Ame­rič­ki Ford do 2020. go­di­ne že­li 40% svo­je glo­bal­ne po­nu­de vo­zi­la elek­tri­fi­ci­ra­ti ili bar po­nu­di­ti u hi­brid­noj ina­či­ci.

Ka­ko bi pro­mi­je­ni­li go­ri­vo za ogro­man broj vo­zi­la, u For­du na­mje­ra­va­ju ulo­ži­ti 4,5 mi­lij a rd e do­la­ra i do­da­ti 13 ‘ze­le­nih’ mo­de­la u po­nu­du, što na­zi­va­ju svo­jim naj­ve­ćim ula­ga­njem u elek­trič­na vo­zi­la ikad u raz­dob­lju od pet go­di­na. Za­to ni Da­imler ne na­mje­ra­va za­os­ta­ti za kon­ku­ren­ci­jom. 2017. Mer­ce­des će u pro­da­ji ima­ti 10 hi­brid­nih vo­zi­la a me­nadž­ment obe­ća­va da će, pri­je kra­ja de­set­lje­ća pred­sta­vi­ti elek­trič­ni auto­mo­bil ko­ji mo­že pri­je­ći 500 km uz sa­mo jed­no pu­nje­nje. Za us­po­red­bu, Tes­la tvr­di da “Mo­del 3” mo­že uz jed­no pu­nje­nje pri­je­ći 346 ki­lo­me­ta­ra. Blo­om­berg je nas­to­jao iz­ra­ču­na­ti ko­li­ko br­zo mo­že ras­ti pro­da­ja elek­trič­nih vo­zi­la.

Proš­le go­di­ne taj seg­ment glo­bal­no je na­ras­tao za 60%. To je, ka­žu, za­nim­lji­va brojka, jer je u skla­du s prog­no­za­ma iz Tes­la Mo­tor­sa za pro­da­ju do 2020. Ujed­no 60% pred­stav­lja jednaku sto­pu ras­ta ko­ja je u proš­lom sto­lje­ću 1910. pomogla Fordovom čuvenom Mo­de­lu T da svijet pre­va­zi­đe ko­nje i ko­či­ju. Za us­po­red­bu, slič­nu kri­vu­lju ras­ta s 50% ima­ju fo­to­na­pon­ski pa­ne­li dok LED ra­s­vje­ta ras­te po sto­pi od čak 140% go­diš­nje. Pri­ča ide da­lje. Blo­om­berg je kal­ku­li­rav­ši sa 60pos­tot­nim ras­tom go­diš­nje iz­ra­ču­nao da bi elek­trič­na vo­zi­la iz­me­đu 2023. i 2028. mo­gla uma­nji­ti po­traž­nju za naf­tom na ra­zi­ni dva mi­li­ju­na ba­re­la dnev­no, pi­še in­ter­net­ski por­tal

ener­ge­ti­ka­net.com.

BROJKA OD 60 POS­TO PRED­STAV­LJA JEDNAKU STO­PU RAS­TA KO­JA JE U PROŠ­LOM STO­LJE­ĆU 1910. GO­DI­NE POMOGLA FORDOVOM ČUVENOM MO­DE­LU T

FOTOLIA

Do 2040. go­di­ne 35% no­vih auto­mo­bi­la glo­bal­no imat će utič­ni­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.