Za­gre­bač­ka bur­za ci­je­pa svo­je di­oni­ce

Pri­pre­ma za uvr­šte­nje Umjes­to 1000 ku­na, no­va no­mi­nal­na ci­je­na iz­no­sit će 10 ku­na

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ka­ko bi uči­ni­la di­oni­ce atrak­tiv­ni­ji­ma za tr­go­va­nje ka­da bu­du uvr­šte­ne, Za­gre­bač­ka bur­za (ZSE) pred­lo­ži­la je di­oni­ča­ri­ma ci­je­pa­nje di­oni­ca u omje­ru 1:100. Ka­ko sto­ji u po­zi­vu na skup­šti­nu ko­ja će se odr­ža­ti 28. sr­p­nja u sje­di­štu ZSEa, 46.357 di­oni­ca no­mi­nal­ne vri­jed­nos­ti 1000 ku­na po­di­je­li­lo bi se na 4,6 mi­li­ju­na di­oni­ca no­mi­nal­ne vri­jed­nos­ti 10 ku­na.

Dru­gim ri­je­či­ma, sva­ka pos­to­je­ća di­oni­ca ci­je­pa se na sto­ti­nu no­vih. Ci­je­pa­nje di­oni­ca u pra­vi­lu se ra­di ka­da iz­da­ka­ko va­telj že­li po­tak­nu­ti tr­go­va­nje uči­niv­ši ti­me di­oni­ce pris­tu­pač­ni­ji­ma za ula­ga­nje. To je bio mo­tiv i u ovom slu­ča­ju, po­t­vr­di­la je pred­sjed­ni­ca Upra­ve Iva­na Ga­žić. “No­mi­nal­na ci­je­na je re­la­tiv­no vi­so­ka, a ovim sma­nje­njem že­li­mo uči­ni­ti izdanje lik­vid­ni­jim i ti­me atrak­tiv­ni­jim inves­ti­to­ri­ma”, iz­ja­vi­la je Ga­žić.

Pod­sje­ti­mo, Za­gre­bač­ka bur­za na­mje­ra­va iz­lis­ta­ti svo­je di­oni­ce. Pre­ma pri­jaš­njoj skup­štin­skoj od­lu­ci, di­oni­ce se tre­ba­ju uvr­sti­ti do 31. ko­lo­vo­za ove go­di­ne. Iva­na Ga­žić is­ti­če bi se di­oni­ca­ma bur­ze mo­glo tr­go­va­ti i pri­je tog da­tu­ma. “Upra­vo pre­da­je­mo pros­pekt kod Hr­vat­ske agen­ci­je za nad­zor financijskih us­lu­ga”, do­da­la je Ga­žić.

Pre­ma po­s­ljed­njim po­da­ci­ma za kraj svib­nja, Za­gre­bač­ka bur­za ima 33 di­oni­ča­ra. Naj­ve­ći udjel od 9,95 pos­to dr­ži tvrt­ka Inves­t­co, a sli­je­di In­ter­ka­pi­tal sa 7,5 pos­to udje­la. Na tre­ćem je mjes­tu Europ­ska ban­ka za ob­no­vu i ra­zvoj ko­ja je 5,2 pos­to udje­la stek­la u si­ječ­nju ove go­di­ne pri­li­kom do­ka­pi­ta­li­za­ci­je.

Čel­ni­ca ZSE-a Iva­na Ga­žić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.