Re­fi­nan­ci­ra­nje Zg Hol­din­ga

Za ot­kup euro­obvez­ni­ce za­du­žu­ju se za 1,8 ml­rd. ku­na

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN jadranka.dozan@pos­lov­ni.hr

Iz­da­nje od 300 mi­li­ju­na eura is­kup­lju­je se go­di­nu da­na prije or­gi­nal­nog dos­pi­je­ća, i to do­ma­ćim re­fi­nan­ci­ra­njem

Za­gre­bač­ki Hol­ding ovaj bi tje­dan na­po­kon tre­bao iz­ni­je­ti de­ta­lje ope­ra­ci­je re­fi­nan­ci­ra­nja je­di­nog nji­ho­va iz­da­nja euro­obvez­ni­ca, ve­li­či­ne 300 mi­li­ju­na eura ili 2,22,3 mi­li­jar­de ku­na. Za taj obvez­nič­ki dug ko­ji ori­gi­nal­no na na­pla­tu dos­pi­je­va po­čet­kom sr­p­nja idu­će go­di­ne pri­je­vre­me­ni se ot­kup raz­ma­tra već odav­no, kao uos­ta­lom

i na­čin nje­go­va fi­nan­ci- ra­nja. Pre­ma nes­luž­be­nim in­for­ma­ci­ja­ma, re­fi­nan­ci­ra­nje će se ri­je­ši­ti na do­ma­ćem fi­nan­cij­skom tr­ži­štu, a služ­be­na se obja­va de­ta­lja o pri­je­vre­me­nom ot­ku­pu euro­obvez­ni­ce iz 2007. (s ka­ma­tom tj. ku­po­nom od 5,5 pos­to) i is­to­dob­nom no­vom fi­nan­cij­skom aran­žma­nu oče­ku­je u če­t­vr­tak. Me­đu tr­žiš­nim ak­te­ri­ma tvr­di se da će iz­da­nje ko­jim bi se tre­bao fi­nan­ci­ra­ti ot­kup pos­to­je­ćeg du­ga bi­ti ne­što ma­nje od ve­li­či­ne dos­pi­je­va­ju­ćih obvez­ni­ca, i to u ku­na­ma.

I EBRD me­đu kup­ci­ma?

Ra­ču­na se, na­ime, da ZG Hol­ding pla­ni­ra iz­nos no­vog za­du­že­nja od 1,8 mi­li­jar­di ku­na. Ho­će li to zna­či­ti i sma­nji­va­nje ukup­ne ra­zi­ne du­ga, ovi­si o raz­mje­ri­ma ot­ku­pa pos­to­je­ćeg. Iz re­do­va fi­nan­ci­ja­ša ču­je se da bi se uz do­ma­ću fi­nan­cij­sku in­dus­tri­ju me­đu inves­ti­to­ri­ma mo­gla na­ći i Eu­rop­ska ban­ka za ob­no­vu i ra­zvoj. No, to tek os­ta­je vi­dje­ti, kao i de­ta­lje ve­za­ne uz ci­je­nu no­vo­ga aran­žma­na i ne­ke pra­te­će uvje­te, po­put npr. ro­ko­va. U tom po­gle­du ima naz­na­ka da bi struk­tu­ra do­ma­će po­traž­nje u ko­nač­ni­ci mo­gla na­met­nu­ti i pet i se­dam go­di­na.

Zbog dis­kre­cij­skih pra­vi­la i inves­ti­cij­ski osjet­lji­vih in­for­ma­ci­ja ko­ja pra­te tak­ve tr­žiš­ne ope­ra­ci­je, iz Hol­din­ga o sve­mu za­sad ne­ma ni­kak­vih oči­to­va­nja. Iz is­tog raz­lo­ga prije dva mje­se­ca su se i služ­be­no ogra­đi­va­li od me­dij­skih na­pi­sa.

Bez do­dat­nih sa­vjet­ni­ka

Ka­ko bi­lo, vod­stvo Hol­din­ga je za po­dr­šku pri ana­li­za­ma i oda­bi­ru op­ti­mal­nog mo­de­la za re­fi­nan­ci­ra­nje du­go­roč­nih obve­za (no­vo iz­da­nje do­ma­ćih obvez­ni­ca, euro­obvez­ni­ce ili kre­dit­ni aran­žman) još u si­ječ­nju sa­vjet­nič­ki an­ga­ži­ra­lo Za­gre­bač­ku i Pri­vred­nu ban­ku Za­greb. Ta­da se is­ti­ca­lo ka­ko će po po­tre­bi za ci­je­li an­ga­ži­ra­ti i dru­ge sa­vjet­ni­ke.

No, u to vri­je­me otvo­re- na je bi­la i op­ci­ja no­vog za­du­že­nja na me­đu­na­rod­nom tr­ži­štu.

Ina­če, ukup­ni go­diš­nji pri­ho­di Gru­pe Za­gre­bač­ki hol­ding iz­no­se pri­bliž­no 5,5 mi­li­jar­di ku­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.