Ne­ga­tiv­na bi­lan­ca

Po­drav­ka, Sar­di­na i Vin­di­ja ubla­ži­le cr­nu sli­ku uvo­za hra­ne iz EU >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - BOŽICA BABIĆ bo­zi­ca.ba­bic@pos­lov­ni.hr

Ia­ko je iz­voz na EU tr­ži­šte po­ve­ćan sa 30,9 na 86,3 ti­su­će to­na, op­ti­mi­zam uno­si po­da­tak o iz­vo­zu kon­zer­vi i pa­ni­ra­nih pro­izvo­da

Ne­ga­tiv­na bi­lan­ca u pre­hram­be­nom lan­cu do­če­kat će i bu­du­ću Vla­du, ko­ja će bi­ti kons­ti­tu­ira­na na­kon iz­van­red­nih ru­jan­skih iz­bo­ra, i su­oči­ti je s go­le­mim iz­a­zo­vom za ra­di­kal­nim, stra­te­škim za­okre­tom u po­ljo­pri­vred­no­pre­hram­be­nom sek­to­ru. Hr­vat­ska je, na­ime, za­ko­ra­či­la na prag tre­će ob­ljet­ni­ce ula­ska u člans­tvo Eu­rop­ske uni­je, a po­da­ci iz 2015. po­ka­zu­ju da pred­nost iz­rav­nog otva­ra­nja tog go­le­mog tr­ži­šta s vi­še od 500 mi­li­ju­na po­tro­ša­ča nije is­ko­ri­šte­na.

Na­pro­tiv, prem­da se tr­go­va­nje s čla­ni­ca­ma EU vi­še ne sma­tra uvo­zom, hr­vat­sko tr­ži­šte la­ni je dos­lov­ce bi­lo po­top­lje­no hra­nom kup­lje­nom u za­jed­nič­kom europ­skom “dvo­ri­štu”. Na­ime, ti­je­kom 2012. iz 27 dr­ža­va EU uvoz sa­mo pro­izvo­da ve­za­nih uz sto­čar­stvo iz­no­sio je 212 ti­su­ća to­na, dok je u 2015. go­to­vo udvos­tru­čen, na­ras­tao je na vi­še od 403 ti­su­će to­na.

Ia­ko je is­to­dob­no uvoz mes­no­mli­ječ­nih pro­izvo­da s tre­ćih tr­ži­šta sma­njen sa 52.930 na tek 5165 to­na, taj po­da­tak ne ohra­bru­je jer je ma­njak za­pra­vo na­do­mje­no­su šten enor­m­nim ras­tom uvo­za iz čla­ni­ca EU. Pe­si­miz­mu pri­do­no­si i po­da­tak da je iz­voz hr­vat­skih tvrt­ki na tre­ća tr­ži­šta iz­me­đu 2012. i 2015. sma­njen sa 82 na 60 ti­su­ća to­na.

“U 2015. os­tva­re­na je naj­ve­ća ne­ga­tiv­na iz­voz­no­uvoz­na bi­lan­ca od 415 mi­li­ju­na eura, što je po­ve­ća­nje za 55 pos­to u od­no­su na ne­ga­tiv­nu bi­lan­cu iz 2012., pa je po­kri­ve­nost iz­vo­za uvo­zom u 2015. pa­la na 32 pos­to u od- na 39 pos­to os­tva­re­nih u 2012. go­di­ni”, upo­zo­ra­va di­rek­tor Cro­ati­as­to­ča­ra Bran­ko Bo­be­tić.

Prem­da je iz­voz na EU tr­ži­šte po­ve­ćan sa 30,9 na 86,3 ti­su­će to­na, u struk­tu­ri os­tva­re­nog tr­go­va­nja op­ti­mi­zam uno­si tek po­da­tak o iz­vo­zu kon­zer­vi i pa­ni­ra­nih pro­izvo­da.

Ta sku­pi­na je­di­na bi­lje­ži po­zi­tiv­ni uči­nak kroz proš­lo­go­diš­nji iz­voz 29.103 to­ne, na- su­prot 18,2 ti­su­će to­na uvo­za iz EU. Zas­lu­ge za ova­kav uči­nak adre­si­ra­ne su na Po­drav­ku i Sar­di­nu, ka­da je ri­ječ o kon­zer­va­ma, te Vin­di­ju, ko­ja pa­ni­ra­ni asor­ti­man iz­vo­zi na bri­tan­sko tr­ži­šte te u Aus­tri­ju.

S dru­ge stra­ne za­bri­nja­va go­le­mi uvoz me­sa pe­ra­di, uglav­nom iz Ita­li­je i Polj­ske. U 2012. svje­žeg pi­le­ćeg i pu­re­ćeg me­sa uve­ze­no je 6762 to­ne, dok je proš­le go­di­ne taj uvoz iz­no­sio čak 50.917 to­na.

Go­to­vo je udvos­tru­čen uvoz si­ra, sa 36 na 67 ti­su­ća to­na, što je oz­bilj­na pri­jet­nja op­s­tan­ku do­ma­će pro­izvod­nje. Me­đu­tim, ni Da­vor Ro­mić, re­sor­ni mi­nis­tar na od­la­sku, baš kao ni nje­gov pret­hod­nik Ti­ho­mir Ja­ko­vi­na, ni­su s kon­kret­nim ar­gu­men­ti­ma, ko­jih ne manj­ka, sta­li u za­šti­tu lo­kal­nih tvrt­ki pred Vi­je­ćem EU ko­je je s em­bar­gom Ru­si­ji do­ve­lo do go­mi­la­nja za­li­ha u EU i ru­še­nja ci­je­na.

(Izvor: Cro­ati­as­to­čar, u to­na­ma)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.