Ide iz­da­nje oko 4 ml­rd. ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Na do­ma­ćem fi­nan­cij­skom tr­ži­štu i idu­ći bi tje­dan tre­bao bi­ti u zna­ku re­fi­nan­ci­ra­nja. Ka­ko 22. sr­p­nja dr­ža­vi na na­pla­tu sti­že 3,5 mi­li­jar­de ku­na obvez­nič­kog du­ga, u Ka­tan­či­će­voj pri­vo­de kra­ju pri­pre­me re­fi­nan­ci­ra­nja. Ia­ko je bi­lo naz­na­ka da bi iz­nos no­vog iz­da­nja mo­gao bi­ti znat­no ve­ći od dos­pi­je­ća, kao i da bi se re­ali­zi­ra­le dvi­je se­ri­je, na pet i de­set go­di­na, či­ni se da će se za­sad ići na iz­nos do če­ti­ri mi­li­jar­de ku­na i 5-go­diš­nju tran­šu, što se zbog struk­tur­nih ope­ra­ci­ja HNB-a sma­tra roč­noš­ću ‘po mje­ri’ ba­na­ka. Tran­ša du­lje roč­nos­ti, što su pre­fe­ren­ci­je mi­ro­vin­skih fon­do­va, oči­to je os­tav­lje­na za je­sen.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.