U VRGORCU NIŽE PLAĆE U GRADSKOJ UPRAVI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

No­vi gra­do­na­čel­nik Vr­gor­ca An­te Pra­nić, član Ne­za­vis­ne lis­te mla­dih, ko­ju po­dr­ža­va Most, čim je pre­uzeo vlast sma­njio je plaće za­pos­le­ni­ci­ma grad­ske upra­ve. Os­no­vi­cu im je sni­zio s 4600 na 3120 ku­na, a na kons­ti­tu­ira­ju­ćoj sjed­ni­ci Grad­sko­ga vi­je­ća pred­lo­žit će se i sma­nje­nje ko­efi­ci­je­na­ta. No, na to­me se ne­će sta­ti. “Da­nas pot­pi­su­jem sma­nji­va­nje pla­ća i u grad­skim us­ta­no­va­ma, i to is­to­dob­no sma­nje­nje os­no­vi­ce i ko­efi­ci­je­na­ta”, naj­a­vio je ju­čer Pra­nić.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.