HZZ: Ima nov­ca za za­poš­lja­va­nje mla­dih

Ve­ća učin­ko­vi­tost U pri­op­će­nju Hr­vat­skog za­vo­da za za­poš­lja­va­nje na­vo­di se da je po­greš­no pro­tu­ma­če­na pri­vre­me­na obus­ta­va di­je­la Pro­gra­ma, jer se iz­mje­na­ma sa­mo nas­to­ji pos­ti­ći da mje­re bu­du efi­kas­ni­je pre­ma naj­u­gro­že­ni­ji­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - SAŠA PAPARELLA

Ne uki­da se ni­ti jed­na mje­ra iz Pro­gra­ma ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja ni­ti se pri­vre­me­nom obus­ta­vom ona do­vo­di u pi­ta­nje, ne­go se sa­mo po­je­di­ne mje­re re­de­fi­ni­ra­ju ta­ko da se sred­stva efi­kas­ni­je ko­ris­te, pri­op­ćio je Hr­vat­ski za­vod za za­poš­lja­va­nje (HZZ).

U pri­op­će­nju na­vo­de ka­ko je po­greš­no pro­tu­ma­če­na pri­vre­me­na obus­ta­va di­je­la mje­ra iz Pro­gra­ma, te objaš­nja­va­ju ka­ko se iz­mje­na­ma nas­to­ja­lo pos­ti­ći da po­je­di­ne mje­re bu­du efi­kas­ni­je i učin­ko­vi­ti­je, po­gla­vi­to pre­ma onim ne- za­pos­le­nim oso­ba­ma ko­je su naj­u­gro­že­ni­je na tr­ži­štu ra­da.

“I na­ša ana­li­za i vanj­ska eva­lu­aci­ja učin­ko­vi­tos­ti mje­ra ko­ja je do­vr­še­na prije če­ti­ri mje­se­ca po­ka­za­la je da se kod po­je­di­nih mje­ra no­vac iz pro­ra­ču­na tro­šio ne­kon­tro­li­ra­no i ne­do­volj­no učin­ko­vi­to po ne­za­pos­le­ne, zbog če­ga smo uz do­go­vor sa so­ci­jal­nim part­ne­ri­ma od­lu­či­li obus­ta­vi­ti dalj­nju pro­ved­bu di­je­la dje­la mje­ra na pos­to­je­ći na­čin, od­nos­no re­de­fi­ni­ra­ti ci­lja­ne sku­pi­ne i uklju­či­va­ti u mje­re sku­pi­ne ko­je su u ne­po­volj­nom po­lo­ža­ju na tr­ži­štu ra­da.

Sred­stva smo od­lu­či­li us­mje­ri­ti na one mje­re ko­je da­ju br­ze i do­bre re­zul­ta­te, kao i na re­de­fi­ni­ra­ne mje­re ko­je pra­ved­ni­je i učin­ko­vi­ti­je os­tva­ru­ju svo­ju os­nov­nu funk­ci­ju, a to je za­poš­lja­va­nje ne­za­pos­le­nih”, sto­ji u pri­op­će­nju HZZa.

Ne­gi­ra­ju tvrd­nje da su sma­nje­na sred­stva za Pro­gram ak­tiv­ne po­li­ti­ke za­poš­lja­va­nja, što­vi­še is­ti­ču da će ona ove go­di­ne bi­ti još ve­ća. “Udio sred­sta­va iz pro­ra­ču­na se, is­ti­na, sma­njio, ali udio iz europ­skih fon­do­va se znat­no po­ve­ćao. Kod do­no­še­nja od­lu­ke nije se ra­di­lo o ko­li­či­ni nov­ca ne­go o stvar­noj učin­ko­vi­tos­ti po­je­di­nih mje­ra”, na­vo­di HZZ.

Is­to­vre­me­no je Hr­vat­ska udru­ga pos­lo­da­va­ca (HUP) pri­op­ći­la da ne po­dr­ža­va uki­da­nje pa ni pri­vre­me­nu obus­ta­vu mje­ra ak­tiv­nog za­poš­lja­va­nja kao što je struč­no os­po­sob­lja­va­nje tzv. SOR. Za pri­vat­ni sek­tor struč­no os­po­sob­lja­va­nje po­ka­za­lo se kao vr­lo ko­ris­na mje­ra ko­ja je svo­je­vr­s­ni ko­rek­tiv obra­zov­nog sus­ta­va ko­ji mla­dim lju­di­ma ne osi­gu­ra­va do­volj­no prak­tič­nih zna­nja, na­vo­de u HUPu.

HRVOJE JELAVIĆ/PIXSELL

HUP pri­op­ćio da ne po­dr­ža­va uki­da­nje ni pri­vre­me­nu obus­ta­vu mje­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.