Ci­je­na dvor­ca 4,4 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Svi­ma ko­ji­ma je san ži­vje­ti u dvor­cu, a ima­ju do­volj­no nov­ca da ga i os­tva­re, usko­ro će do­bi­ti pri­li­ku nad­me­ta­ti se za kup­nju ve­leb­nog zda­nja u Čreš­nje­vu u op­ći­ni Be­re­ti­nec u Va­ra­ždin­skoj žu­pa­ni­ji. Dvo­rac Ša­ulo­vec, smje­šten na bre­žulj­ku, na­ći će se do kra­ja go­di­ne na jav­noj draž­bi po po­čet­noj ci­je­ni od 4,4 mi­li­ju­na ku­na. “Na taj ga je iz­nos pro­ci­je­nio sud­ski vje­štak, što je na iz­vje­štaj­nom ro­či­štu u ožuj­ku i pri­hva­će­no. No, to ne zna­či da će se po toj ci­je­ni i pro­da­ti. S ob­zi­rom na in­te­res ko­ji već sad pos­to­ji, ci­je­na bi mo­gla bi­ti i dvos­tru­ko vi­ša”, ka­že ste­čaj­ni upra­vi­telj Stan­ko Ma­kar, ko­ji vo­di ste­čaj­ni pos­tu­pak nad pro­pa­lom tvrt­kom Va­ra­ždin­ka po­koj­nog po­du­zet­ni­ka Iva­na Hu­do­let­nja­ka.

Po­s­ljed­nji vlas­nik dvor­ca je tvrt­ka kon­tro­verz­nog po­du­zet­ni­ka Hu­do­let­nja­ka ko­ji je u nje­mu ži­vio i hva­lio se vri­jed­nim na­mje­šta­jem i umjet­ni­na­ma. Po­ku­šao se čak kao fi­zič­ka oso­ba upi­sa­ti kao vlas­nik, no ka­ko je ri­ječ o za­šti­će­nom kul­tur­nom do­bru, to mu nije us­pje­lo. Ste­čaj­ni upra­vi­telj Ma­kar is­ti­če da se če­ka da Tr­go­vač­ki sud na­pi­še rje­še­nje o pro­da­ji dvor­ca, a s ob­zi­rom na za­ko­nom pro­pi­sa­nu pro­ce­du­ru, pro­cje­nju­je da bi jav­na draž­ba mo­gla po­če­ti u kas­nu je­sen ili po­čet­kom zi­me. Pro­vest će se elek­tro­nič­kim pu­tem pre­ko Fi­ne. Za dvo­rac ko­ji od Hu­do­let­nja­ko­ve smr­ti u ožuj­ku ove go­di­ne zja­pi pra­zan, za­in­te­re­si­ra­na je i op­ći­na Be­re­ti­nec, u ko­ju spa­da se­lo Čreš­nje­vo. Na­čel­nik Igor Kos pred­lo­žio je da se to zda­nje iz­vla­šte­njem iz­dvo­ji iz ste­čaj­ne ma­se i pre­da na uprav­lja­nje Op­ći­ni.

Za dvo­rac ko­ji od Hu­do­let­nja­ko­ve smr­ti zja­pi pra­zan za­in­te­re­si­ra­na je i op­ći­na Be­re­ti­nec

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.