TRADETICITY POTPISAO UGOVOR S PHARMASOM

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Za­gre­bač­ka tvrt­ka TradeTicity pot­pi­sa­la je ugovor s far­ma­ce­ut­skom tvrt­kom Phar­maS o pr­voj u Hr­vat­skoj im­ple­men­ta­ci­ji se­ri­ja­li­za­cij­skog rje­še­nja Cu­reSync. Ri­ječ je o sof­tve­ru ko­ji će Phar­maSu omo­gu­ći­ti uz os­ta­lo da otis­ne oz­na­ke u vi­du 2d ko­da, pros­li­je­di je­dins­tve­ne oz­na­ke svo­jim po­du­go­va­ra­či­ma, dos­ta­vi po­dat­ke o pa­ki­ra­nji­ma dru­gim su­di­oni­ci­ma u lan­cu ops­kr­be, pri­op­ći­li su iz Phar­maSa.

PD

No­vi odjel bit će os­no­van 1. lis­to­pa­da

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.