SIEMENS U INOVACIJE ULAŽE MILIJARDU EURA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Nje­mač­ki Siemens u idu­ćih će pet go­di­na ulo­ži­ti milijardu eura u odjel za ino­va­tiv­ne pro­jek­te da bi po­tak­nuo ra­zvoj pos­lo­va­nja na po­dru­čji­ma umjet­ne in­te­li­gen­ci­je i de­cen­tra­li­zi­ra­ne elek­tri­fi­ka­ci­je.

Pr­vi bi pro­jekt no­vog odje­la tre­bao bi­ti ra­zvoj el. zra­ko­plo­va u su­rad­nji s Air­bu­som.

Os­ta­la po­dru­čja uklju­čit će uz osz­s­ta­lo auto­nom­ne stro­je­ve, umre­že­nu mo­bil­nost.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.