Sraz moz­go­va za apli­ka­ci­ju ko­ja će pre­dvi­dje­ti što bi gos­ti že­lje­li jes­ti

Bu­si­ness Hac­ka­ton Mi­cro­soft, Po­drav­ka, Com­ping i Ma­is­tra po­ve­zu­ju pro­izvod­nju hra­ne s ho­te­li­jer­stvom

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - ANA BLAŠKOVIĆ

Dva da­na mi­je­ša­ni ti­mo­vi uz nad­zor men­to­ra ni­za­li re­do­ve pro­gram­skog ko­da obli­ku­ju­ći apli­ka­ci­ju ko­ja se želj­no iš­če­ku­je

Po uzo­ru na stu­dent­ske ‘hac­ka­to­ne’, ma­ra­ton­ska pro­gra­mi­ra­nja u žes­to­kom na­tje­ca­telj­skom du­hu, u uto­rak je okon­čan pr­vi ‘Bu­si­ness Hac­ka­ton’ Po­drav­ke i Mi­cro­sof­ta Hr­vat­ska. Ti­je­kom dva da­na 20ak struč­nja­ka bi­lo je za­tvo­re­no u pros­to­ri­ja­ma Po­drav­ke s na­oko jed­nos­tav­nim za­da­ta­kom: ra­zvi­ti apli­ka­ci­ju za onli­ne na­ru­či­va­nje Po­drav­ki­nih je­la iz Fo­od So­lu­ti­on seg­men­ta.

U in­ten­ziv­nih 48 sa­ti mi­je­ša­ni ti­mo­vi IT struč­nja­ka Mi­cro­sof­ta, Po­drav­ke, Com­pin­ga i Ma­is­tre uz nad­zor men­to­ra iz ne­ko­li­ko ze­ma­lja ni­za­li su re­do­ve pro­gram­skog ko­da obli­ku­ju­ći apli­ka­ci­ju ko­ja bi tre­ba­la efi­kas­ni­je po­ve­za­ti pro­izvod­nju hra­ne s ho­tel­skom ku­ćom, a na za­do­volj­stvo kraj­njeg ko­ris­ni­ka, a to je gost za sto­lom.

“Po­drav­ka je u pro­ce­su di­gi­tal­ne tran­sfor­ma­ci­je, a je­dan od pro­je­ka­ta je mi­je­nja­nje pos­lov­nog mo­de­la Fo­od di­vi­zi­je nas kao pro­izvo­đa­ča hra­ne pre­ma na­šim kraj­njim ko­ris­ni­ci­ma da bu­de­mo tren­d­se­te­ri”, re­kao je čel­nik ko­priv­nič­ke kom­pa­ni­je Zvo­ni­mir Mr- šić do­da­ju­ći da taj for­mat “po­ka­zu­je da nije važ­no gdje ra­diš već tko to ra­di”.

Ide­ja se ro­di­la u trav­nju za re­do­vi­tih kon­ta­ka­ta Po­drav­ke i Mi­cro­sof­ta, a usko­ro su se pri­dru­ži­le dru­ge dvi­je kom­pa­ni­je. Cilj sra­za moz­go­va je na­pra­vi­ti rje­še­nje ko­je će efi­kas­no pre­dvi­đa­ti ko­ju hra­nu pre­fe­ri­ra­ju gos­ti te omo­gu­ći­ti br­zu na­ru­žd­bu. “Ima­te vi­kend­gos­te, dnev­ne gos­te, da­nas gos­ta iz Špa­njol­ske, su­tra iz Ko­priv­ni­ce, pre­ko­su­tra Ru­si­je. Že­li­mo da­ti rje­še­nje ko­je će omo­gu­ći­ti da sva­ki gost bu­de za­do­vo­ljan, a tvrt­ke sma­nje tro­ško­ve te bu­du mak­si­mal­no efi­kas­ne. Za to ko­ris­ti­mo stroj­no uče­nje, što nije ni­šta dru­go do umjet­ne in­te­li­gen­ci­je”, re­kao je pred­sjed­nik Upra­ve Mi­cro­sof­ta Hr­vat­ska i BiH Ivan Vi­da­ko­vić. Do­da­je da je po­seb­nost ove pri­če “me­đu­sek­tor­ska su­rad­nja onog naj­bo­ljeg što Hr­vat­ska mo­že da­ti, a to su hra­na, tu­ri­zam i teh­no­lo­ška zna­nja”.

Re­zul­ta­ti pr­vog ‘bu­si­ness hac­ka­to­na’ želj­no se iš­če­ku­ju u 23 zem­lje jer je ko­priv­nič­ko su­če­lja­va­nje ide­ja struč­nja­ka no­vost u pos­lov­nom svi­je­tu. To je ra­zum­lji­vo ako se uz­me u ob­zir da kla­sič­ni fi­nan­cij­ski iz­vje­šta­ji go­vo­re o onom što se već do­go­di­lo, a ov­dje je ri­ječ o stroj- nom uče­nju (ina­če naj­no­vi­jem tren­du u ITju) i pre­dik­tiv­noj ana­li­zi ko­ja po­ku­ša­va pre­dvi­dje­ti ne­pre­dvid­lji­vo: što će se do­go­di­ti su­tra što di­je­me­tral­no mi­je­nja na­čin do­no­še­nja pos­lov­nih od­lu­ka.

“Za do­bra pre­dvi­đa­nja nuž­no je ima­ti po­vi­jes­ne po­dat­ke, a da­nas je to mo­gu­će kroz pra­će­nje pro­da­je, na­ruž­bi, loyal­ty kar­ti­ce”, ka­že pr­vi čo­vjek Com­pin­ga Aloj­zi­je Ju­kić. U ovom slu­ča­ju to zna­či da apli­ka­ci­ja pam­ti ra­ni­je na­ruž­be pa una­pri­jed pred­la­že ko­li­či­ne i na­mir­ni­ce, što ubr­za­va i olak­ša­va pro­ces.

Vri­je­di na­po­me­nu­ti da se apli­ka­ci­ja ra­zvi­ja na ‘clo­ud’ teh­no­lo­gi­ji, za ko­ju ne­ki pro­cje­nju­ju da će do 2020. u pot­pu­nos­ti za­mi­je­ni­ti tra­di­ci­onal­no pos­lo­va­nje jer sni­ža­va tro­ško­ve, po­ve­ća­va br­zi­nu i ska­la­mo­bil­nost, što dru­gim ri­je­či­ma zna­či da će jed­na­ko funk­ci­oni­ra­ti neo­vis­no o to­me slu­ži li se njo­me 5 ili 50.000 ko­ris­ni­ka.

Ovo je je winwin si­tu­aci­ja za sve, po­ru­ka je iz Ko­priv­ni­ce, jjer nas­ta­je ‘B2B2C’, od­nos­no rje­še­nje ko­je će osim pri­bli­ža­va­nja dvi­ju tvrt­ki u la­nac uklju­či­ti i kraj­njeg ko­ris­ni­ka, ina­če trend ko­ji se ra­zvi­ja i u svi­je­tu. Mi­cro­soft do­bi­va tes­ti­ran kon­cept ko­ji će de­mons­tri­ra­ti na no­vim tr­ži­šti­ma i da­lje ra­zvi­ja­ti, Po­drav­ka pro­izvod ko­ji će joj po­ve­ća­ti kon­ku­rent­nost i sni­zi­ti tro­ško­ve, jed­na­ko kao i Ma­is­tra, ko­ja ra­ču­na na za­do­volj­nog gos­ta ko­ji se se vra­ti­ti i idu­će go­di­ne.

Su­di­oni­ci hac­ka­to­na; Pe­tra Da­kić, vo­di­te­lji­ca pro­jek­ta is­pred Mi­cro­sof­ta

D. ŠPEHAR/PIXSELL

Aloj­zi­je Ju­kić (Com­ping), Zvo­ni­mir Mr­šić (Po­drav­ka) i Ivan Vi­da­ko­vić (Mi­cro­soft)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.