Većinu Hrvata sigurnost na internetu uop­će ne zanima

Istraživanje ban­ka­ra Lo­zin­ke ne mi­je­nja 2/3 gra­đa­na, a 1/4 kad ih za­bo­ra­vi

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - BERNARD IVEZIĆ

Go­to­vo po­lo­vi­ca Hrvata tvr­di da ni­ka­da ni­su do­ži­vje­li da ih net­ko po­ku­ša pre­va­ri­ti pre­ko in­ter­ne­ta, a go­to­vo 90 pos­to gra­đa­na o si­gur­nos­ti na internetu raz­go­va­ra ili saz­na­je tek kad im net­ko na to iz­ri­je­kom uka­že. Po­ka­za­lo je to istraživanje Hr­vat­ske udru­ge ba­na­ka, ko­je je pro­ve­de­no una­zad dva mje­se­ca na uzor­ku od 610 gra­đa­na.

Zden­ko Adro­vić, di­rek­tor HUBa, ka­že da istraživanje po­ka­zu­je da gra­đa­ni ni­su svjes­ni po­ten­ci­jal­nih opas­nos­ti ko­je vre­ba­ju s in­ter­ne­ta. “Vi­še od tre­ći­ne gra­đa­na tvr­di da ni­su ugro­že­ni, a go­to­vo po­lo­vi­ca uop­će ne raz­miš­lja da bi upra­vo oni mo­gli pos­ta­ti žr­tvom in­ter­net­skih pri­je­va­ra”, ka­že Adro­vić ko­ji je priz­nao da on ta­ko­đer lo­zin­ke mi­je­nja jed­nom go­diš­nje ili kad ih za­bo­ra­vi.

Adro­vić do­da­je da je sa­mo ma­nji broj gra­đa­na svjes­tan po­ten­ci­jal­nih pri­jet­nji ko­je vre­ba­ju na internetu, pa ta­ko 20 pos­to njih sma­tra da su iz­lo­že­ni ili ugro­že­ni in­ter­net­skim na­pa­di­ma. Da u Hr­vat­skoj ima ta­ko­zva­nih phi­shing na­pa­da ko­ji do­la­ze iz­va­na ,upo­zo­rio je pred­sjed­nik Od­bo­ra za sigurnost HUB-a Mi­lan Pa­rat. On ka­že da su i u proš­loj go­di­ni za­bi­lje­ži­li tak­ve slu­ča­je­ve, a da dio gra­đa­na pre­poz­na­je važ­nost upoz­na­va­nja sa tom te­ma­ti­kom.

“Ohra­bru­je što 41 pos­to gra­đa­na sma­tra ka­ko bi se tre­ba­li vi­še edu­ci­ra­ti o si­gur­nos­ti na internetu, ali s dru­ge stra­ne bri­ne što sa­mo 18 pos­to gra­đa­na sma­tra da bi se o to­me tre­ba­lo uči­ti u ško­la­ma ili što tek 13 pos­to gra­đa­na sma­tra da bi se o to­me tre­ba­lo obra­zo­va­ti na rad­nom mjes­tu”, ka­že Pa­rat.

Di­rek­tor HUBa do­dao je da bi tre­ba­lo raz­miš­lja­ti o ši­roj edu­ka­ci­ji o in­ter­net­skoj si­gur­nos­ti, jer 61 pos­to gra­đa­na lo­zin­ku mi­je­nja sa­mo jed­nom go­diš­nje, a njih 23 pos­to kad za­bo­ra­vi sta­ru lo­zin­ku. “Kad iz­uz­me­mo os­ta­le slu­ča­je­ve, os­ta­je nam sa­mo 16 pos­to onih ko­ji sva­ki tje­dan mi­je­nja lo­zin­ke”, za­klju­ču­je Adro­vić.

FOTOLIA

Gra­đa­ni ni­su svjes­ni cyber opas­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.