U Jadranki najtraženiji hoteli s pet zvjezdica u uva­li Či­kat

Dobar start U pr­vih pet mje­se­ci za­bi­lje­ži­li dva pos­to vi­še no­će­nja ne­go la­ni, sa se­zon­ci­ma ne­ma­ju pro­ble­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Lo­šinj U objek­ti­ma ma­lo­lo­šinj­ske Ja­dran­ke u pr­vih pet mje­se­ci ove go­di­ne os­tva­re­no je 2% vi­še no­će­nja ne­go la­ni.

Na­po­mi­nju­ći ka­ko je tre­nut­na po­pu­nje­nost ho­te­la, kam­po­va i vi­la pod bren­dom Lo­šinj Ho­tels&Vil­las iz sas­ta­va Ja­dran­ke za­do­vo­lja­va­ju­ća, iz te kom­pa­ni­je naj­av­lju­ju da ti­je­kom lje­ta oče­ku­ju naj­vi­še gos­ti­ju iz Aus­tri­je, Nje­mač­ke i Ita­li­je te iz Hr­vat­ske, ko­jih su i ima­li naj­vi­še u pred­se­zo­ni. “Do­ma­ći tu­ris­ti će po sve­mu su­de­ći i ove go­di­ne za­dr­ža­ti lanj­sku tre­ću po­zi­ci­ju me­đu svim tu­ris­ti­ma u objek­ti­ma Lo­šinj Ho­tels&Vil­las. Me­đu naj­tra­že­ni­jim ho­te­li­ma su no­vo­ob­nov­lje­ni s pet zvjezdica u uva­li Či­kat (bo­utique ho­tel Al­ham­bra i ho­tel Bel­le­vue), ali i ho­tel Vi­ta­lity Pun­ta u Ve­lom Lo­ši­nju te os­ta­li, i op­će­ni­to wel­l­ness i he­al­th po­nu­da”, re­kao je član Upra­ve Gru­pe Jadranka Goran Fi­li­po­vić. S ka­drom i se­zon­skim za­poš­lja­va­njem ni­su ima­li ve­ćih pro­ble­ma, rad­ni­ka ima­ju do­volj­no: Gru­pa ima oko 700 stal­no za­pos­le­nih, a za se­zo­ne nji­hov se broj go­to­vo udvos­tru­ču­je.

Naj­av­lju­ju i nas­ta­vak inves­ti­ci­ja u idu­će tri­če­ti­ri go­di­ne u iz­no­su od 200 do 250 mi­li­ju­na eura.

G. KOVAČIĆ/PIX

Ho­tel Bel­le­vue

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.