‘So­ci­jal­ni di­ja­log loš, ko­či ga po­li­ti­ka’

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pred­sjed­ni­ci Sin­di­ka­ta že­ljez­ni­ča­ra Hr­vat­ske (SŽH), Sin­di­ka­ta in­fras­truk­tu­re HŽa i Sin­di­ka­ta hr­vat­skih že­ljez­ni­ča­ra (SHŽ) upo­zo­ri­li su u uto­rak da tre­nu­tač­no sta­nje so­ci­jal­nog di­ja­lo­ga u tom sek­to­ru nije do­bro, što se vi­di iz sve češ­ćih su­ko­ba s upra­va­ma dru­šta­va ko­ja su nas­ta­la po­dje­lom Hr­vat­skih že­ljez­ni­ca. “Naj­ve­ći pro­blem je što stra­na pos­lo­da­va­ca, uvje­to­va­ni vr­lo čes­tim po­li­tič­kim smje­na­ma, ja­ko ma­lo ula­žu u svoj pre­go­va­rač­ki tim sa sin­di­ka­ti­ma. Sto­ga, čes­to u pre­go­vo­ri­ma, po­go­to­vo ve­za­nim uz ko­lek­tiv­ne ugo­vo­re, do­la­zi do su­ko­ba s pos­lo­dav­ci­ma zbog nji­ho­va ne­iskus­tva i ne­poz­na­va­nja sta­nja unu­tar po­je­di­ne tvrt­ke”, upo­zo­rio je pred­sjed­nik SŽH Zo­ran Mar­šić.

Ve­li­kim pro­ble­mom sma­tra sa­daš­nju Upra­vu HŽ Car­ga, za ko­ju dr­ži da nije spo­sob­na kva­li­tet­no vo­di­ti tu tvrt­ku. Pred­sta­vio je i re­zul­ta­te pro­jek­ta “Una­pre­đe­nje so­ci­jal­nog di­ja­lo­ga u že­ljez­nič­kom sek­to­ru”, za ko­ji su iz Mi­nis­tar­stva ra­da do­bi­li 832.204 ku­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.