Švi­car­ci tra­že obo­je­ne me­ta­le u Vi­te­zu

Za­li­he ru­de U fa­zi is­tra­ži­va­nja pla­ni­ra­no je otva­ra­nje 80 rad­nih mjes­ta, u fa­zi eks­plo­ata­ci­je 180 rad­ni­ka, a inves­ti­tor pla­ni­ra go­diš­nju pro­izvod­nju od 100.000 to­na ru­de

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ako sve bu­de iš­lo po pla­nu na lo­ka­li­te­tu Kruš­či­ce u Vi­te­zu usko­ro bi mo­glo po­če­ti istraživanje i eks­plo­ata­ci­ja obo­je­nih me­ta­la, što će otvo­ri­ti put za mi­li­jun­sku inves­ti­ci­ju i no­va rad­na mjes­ta. U fa­zi is­tra­ži­va­nja pla­ni­ra­no je otva­ra­nje 80 rad­nih mjes­ta, dok je u fa­zi eks­plo­ata­ci­je pla­ni­ra­no za­poš­lja­va­nje 180 rad­ni­ka, jav­lja por­tal Ak­ta.ba.

In­ci­ja­tor i po­nu­đač na pro­jek­tu oko is­tra­ži­va­nja je kom­pa­ni­ja iz Švi­car­ske Plu­to Inves­t­ment, pre­ko tvrt­ke Pro­mi­ne­ral iz Trav­ni­ka.

Ha­ris Hr­va­to­vić, di­rek­tor Pro­mi­ne­ra­la, za por­tal Ak­ta.ba je objas­nio ka­ko se jav­na ras­pra­va pro­ve­la u dvi­je fa­ze. U pr­voj fa­zi pred­stav­ljen je pro­jekt i objaš­nje­ne na­mje­re, dok je dru­ga fa­za bi­la otvo­re­na za di­sku­si­ju i pos­tav­lja­nje pi­ta­nja. Hr­va­to­vić ka­že ako is­tra­ži­va­nja po­ka­žu da Kruš­či­ca ima za­li­he ru­da obo­je­nih me­ta­la kao što su ba­kar, cink, alu­mi­nij i dru­gi otvo­ri­li bi se čak i rud­ni­ci ko­ji bi za­poš­lja­va­li ne­za­pos­le­no sta­nov­niš­tvo.

Vri­je­me tra­ja­nja kon­ce­si­je je 30 go­di­na, od če­ga su tri go­di­ne is­tra­ži­va­nja, jed­na go­di­na pri­prem­nih ra­do­va, 25 go­di­na eks­plo­ata­ci­ja i pre­ra­da ru­de i jed­na go­di­na za pra­vil­no za­tva­ra­nje rud­ni­ka.

Inves­ti­tor pla­ni­ra go­diš­nju pro­izvod­nju od 100.000 to­na ru­de. Za na­ve­de­nu pro­izvod­nju, kom­pa­ni­ja Pro­mi­ne­ral je pre­dvi­dje­la ka­pi­tal­ne tro­ško­ve od 41,336.000 KM (oko 165 mil. ku­na). Plu­to Inves­t­ment vo­di ne­ko­li­ko pro­je­ka­ta is­tra­ži­va­nja mi­ne­ral­nih si­ro­vi­na na Ko­so­vu, u Ukra­ji­ni, Polj­skoj i Afri­ci.

PD

Po­či­nje po­tra­ga za ba­krom, cin­kom i alu­mi­ni­jem

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.