POČELI RADOVI NA IZGRADNJI LUŠTICA BAYA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Počeli su pri­prem­ni radovi na izgradnji Pro­me­na­da ho­te­la, pr­vog od se­dam pla­ni­ra­nih u Luštica Bayu, no­vom tu­tu­ris­tič­kom sre­di­štu ppo­kraj Tiv­ta u Cr­noj Go­ri. U no­vi tu­ris­tič­ki grad Luštica Bay bit će ulo­že­no 1,1 mi­li­jar­da eura. Radovi u ma­ri­ni Luštica Bay u za­vr­š­noj su fa­zi, a otva­ra­nje se oče­ku­je po­lo­vi­nom slje­de­će go­di­ne. Ma­ri­na će ima­ti 176 ve­zo­va za pri­hvat bro­do­va do 35 me­ta­ra du­ži­ne i pr­vi je ta­kav objekt na­utič­kog tu­riz­ma iz­gra­đen u Cr­noj Go­ri u po­s­ljed­njih vi­še od de­set go­di­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.