Ka­ma­raš Že­lje­za­ru Sme­de­re­vo ba­cio u dug od 150 mil. €

Za­ka­za­li Vu­čić je do­veo ni­zo­zem­sku kom­pa­ni­ju da sre­di sta­nje u naj­ve­ćoj sr­p­skoj če­li­ča­ni, što se una­toč obe­ća­nji­ma nije do­go­di­lo

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Na­kon što je vod­stvo Že­lje­za­re Sme­de­re­vo ra­ski­nu­la ugovor s ni­zo­zem­skom kom­pa­ni­jom HPK En­gi­ne­ering, na či­jem če­lu su biv­ši iz­vr­š­ni di­rek­tor ame­rič­kog US Ste­ela John Go­odish i slo­vač­ki po­du­zet­nik Pe­ter Ka­ma­raš, i da­lje se ne zna­ju de­ta­lji ugo­vo­ra ko­ji je pot­pi­san prije vi­še od go­di­nu da­na.

Umjes­to do­bi­ti, taj me­nadž­ment je naj­ve­ću če­li­ča­nu u Sr­bi­ji os­ta­vio u du­gu od 150 mi­li­ju­na eura, ko­ji će, ka­ko upo­zo­ra­va­ju eko­no­mis­ti, pas­ti na te­ret gra­đa­na Sr­bi­je.

Ta dvo­ji­ca po­du­zet­ni­ka u Že­lje­za­ru Sme­de­re­vo doš­li su s obe­ća­nji­ma i po­ru­kom da će una­pri­je­di­ti pro­izvod­nju, no go­di­nu kas­ni­je Skup­šti­na Že­lje­za­re ra­ski­da ugovor, uz obraz­lo­že­nje da stra­ni me­nadž­ment ipak nije is­pu­nio oče­ki­va­nja.

“Skup­šti­na Že­lje­za­re Sme­de­re­vo do­ni­je­la je jed­no­glas­nu od­lu­ku o ra­ski­du ugo­vo­ra o uprav­lja­nju, ko­ji je s kom­pa­ni­jom HPK En­gi­ne­ering i HPK Ma­na­ge­ment pot­pi­san 21. ožuj­ka proš­le go­di­ne, zbog ne­is­pu­nja­va­nja i po­vre­da ugo­vor­nih obve­za od stra­ne dru­ge ugo­vor­ne stra­ne”, na­ve­de­no je u obraz­lo­že­nju. Mi­nus na ra­ču­nu sme­de­rev­ske Že­lje­za­re na kra­ju proš­le go­di­ne je 40 pos­to ve­ći od gu­bit­ka go­di­nu ra­ni­je.

No, Go­odi­sha i Ka­ma­ra­ša pre­mi­jer Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić je pri­li­kom pot­pi­si­va­nja ugo­vo­ra na­zvao “svjet­skim šam­pi­oni­ma”, ko­ji će Že­pro­izvo­đa­če lje­za­ru po­di­ći na no­ge. Da­nas za nji­hov ne­us­pjeh ima ra­zu­mi­je­va­nja.

“Ne mo­gu da is­pu­ne ugovor po onak­vim ci­je­na­ma, ka­ko da ga is­pu­ne? Od­go­va­rat će, ako ima uvje­ta za od­go­va­ra­nje”, ka­že Vu­čić. Odred­be ugo­vo­ra za jav­nost su os­ta­le taj­na. Uvid u taj do­ku­ment nije do­bio ni po­vje­re­nik za in­for­ma­ci­je od jav­nog zna­ča­ja Ro­do­ljub Ša­bić.

Dak­le, nije poz­na­to pod ko­jim uvje­ti­ma je stra­ni me­nadž­ment an­ga­ži­ran, ni­ti je­su li i na ko­ji na­čin od­go­vor­ni za ne­is­pu­nja­va­nje ugo­vo­ra.

Eko­no­mis­ti ka­žu da je naj­ve­ći pro­blem to što će du­go­vi pas­ti na te­ret gra­đa­na. Ki­ne­ska kom­pa­ni­ja He­bei Iron and Ste­el već slje­de­ćeg mje­se­ca pre­uzi­ma Že­lje­za­ru.

“Ono što me­ne po­seb­no bri­ne jes­te pi­ta­nje tko će na­dok­na­di­ti taj gu­bi­tak. Si­gur­no je je­dan dio do­go­vo­ra s ki­ne­skom kom­pa­ni­jom da se taj dio očis­ti od du­go­va. Dak­le, sve će to pas­ti na na­ša ple­ća”, upo­zo­ra­va eko­no­mis­ta Mah­mut Bu­ša­tli­ja.

PD

Skup­šti­na Že­lje­za­re ra­ski­nu­la je ugovor sa slo­vač­kim po­du­zet­ni­kom Pe­te­rom Ka­ma­ra­šom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.