Ugro­že­na rad­na mjes­ta

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Imlek že­li nas­ta­vak za­šti­te

Ili­ja Šet­ka, ge­ne­ral­ni di­rek­tor ve­li­ke sr­p­ske mlje­kar­ske kom­pa­ni­je Imlek, sma­tra da pre­lev­ma­ni mo­ra­ju i da­lje os­ta­ti na sna­zi. “Uki­da­nje pre­lev­ma­na uni­šti­lo bi do­ma­ću pro­izvod­nju mli­je­ka. Sa­da za pro­du­že­nje za­šti­te sr­p­ske pro­izvod­nje mli­je­ka i mli­ječ­nih pro­izvo­da ima još vi­še raz­lo­ga ne­go prije go­di­nu da­na ka­da su uve­de­ni pre­lev­ma­ni jer su ci­je­ne mli­je­ka u Eu­rop­skoj uni­ji još niže. Ako pre­lev­ma­ni bu­du uki­nu­ti, de­se­ci ti­su­ća lju­di u Sr­bi­ji os­tat će bez pos­la, sa svim po­s­lje­di­ca­ma, a dr­ža­va bi bi­la ošte­će­na za mi­li­ju­ne od po­re­za i do­pri­no­sa”, re­kao je Ili­ja Šet­ka za Blic.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.