‘Di­esel­ga­te’ će sta­ja­ti 15 mi­li­jar­di do­la­ra

Kraj ago­ni­je Vol­k­swa­gen pos­ti­gao na­god­bu s ame­rič­kim vlas­ni­ci­ma di­zel­skih auto­mo­bi­la

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Nje­mač­ki auto­mo­bil­ski div Vol­k­swa­gen ( VW) pos­ti­gao je na­god­bu u iz­no­su 15 mi­li­jar­di do­la­ra s vlas­ni­ci­ma di­zel­skih auto­mo­bi­la u SA­Du, priz­nav­ši da je na eko­tes­to­vi­ma spor­ni sof­tver u nji­ho­vim auto­mo­bi­li­ma pri­ka­zi­vao laž­ne ra­zi­ne emi­si­ja is­puš­nih pli­no­va, pi­šu ino­zem­ni me­di­ji po­zi­va­ju­ći se na do­bro upu­će­ne iz­vo­re.

Pre­ma to­me spo­ra­zu­mu, VW bi tre­bao po­nu­di­ti po­pra­vak di­zel­skih auto­mo­bi­la sa spornim softverom ili ih ot­ku­pi­ti te vlas­ni­ci­ma is­pla­ti­ti od­šte­tu, ka­za­li su ne­ime­no­va­ni iz­vo­ri. Sud­ska na­god­ba po­dra­zu­mi­je­va iz­nos od 10 mi­li­jar­di do­la­ra ko­je je VW re­zer­vi­rao za potrebe po­pra­va­ka ili ot­ku­pa pri­bliž­no 475.000 vo­zi­la s dvo­li­tar­skih di­zel­skim mo­to­rom te za potrebe is­pla­te nak­na­de šte­ta vlas­ni­ci­ma u po­je­di­nač­nom iz­no­su do naj­vi­še 10.000 do­la­ra. Vlas­ni­ci vo­zi­la mo­ći će od­bi­ti tak­vu po­nu­du VWa i po­kre­nu­ti po­je­di­nač­ne tuž­be pro­tiv nje­mač­kog auto­mo­bil­skog di­va. Pre­ma iz­vo­ri­ma na ko­je se po­zi­va­ju no­vin­ske agen­ci­je, spo­ra­zum uklju­ču­je i iz­nos od 2,7 mi­li­jar­di do­la­ra ka­ko bi se anu­li­ra­le pre­ko­mjer­ne emi­si­je is­puš­nih pli­no­va iz di­zel­skih mo­to­ra i dvi­je mi­li­jar­de do­la­ra za potrebe is­tra­ži­va­nja tzv. ze­le­ne ener­gi­je i auto­mo­bi­la ko­ji ču­va­ju oko­liš. VW je la­ni di­oni­ča­ri­ma ka­zao da je re­zer­vi­rao 7,3 mi­li­jar­de do­la­ra za potrebe po­kri­ća po­ten­ci­jal­nih tro­ško­va ve­za­no za even­tu­al­ni opo­ziv vo­zi­la ili glo­be re­gu­la­to­ra. Taj iz­nos mo­žda ipak ne­će bi­ti do­vo­ljan, bu­du­ći da je VW su­očen s kaz­nom u vi­si­ni i do 20 mi­li­jar­di do­la­ra sa­mo za kr­še­nja ame­rič­kog za­ko­na o čis­tom zra­ku. Po­ve­ća­ne re­zer­va­ci­je za emi­si­je is­puš­nih pli­no­va gur­nu­le su VW proš­le go­di­ne u gu­bi­tak prije opo­re­zi­va­nja od 1,3 mi­li­jar­di eura, na­su­prot do­bi­ti od 14,7 mi­li­jar­di eura ko­ju je os­tva­rio u pret­hod­noj go­di­ni. U VWu oče­ku­ju da će pri­ho­di gru­pe u ovoj go­di­ni pas­ti i do pet

pos­to.

ZA POTREBE POPRAVKA AUTO­MO­BI­LA SA SPORNIM SOFTVEROM I IS­PLA­TE ODŠTETE VW ĆE DA­TI 10 MI­LI­JAR­DI DO­LA­RA

REUTERS

Tri mi­li­jar­de do­la­ra od­la­zi u istraživanje čis­tih teh­no­lo­gi­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.