‘KINESKI APPLE’ IZLAZI NA BURZU TEK 2025. GO­DI­NE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Kineski pro­izvo­đač pa­met­nih te­le­fo­na Xi­aomi ko­jeg zbog di­zaj­na ko­ji pod­sje­ća na iPho­ne na­zi­va­ju i “kineski Apple” ini­ci­jal­nu jav­nu po­nu­du (IPO) na­pra­vit će 2025., ot­krio je os­ni­vač kom­pa­ni­je Lei Jun. “Vje­ru­jem da tre­ba pro­ći ba­rem 15 go­di­na od os­nut­ka za IPO”, iz­ja­vio je Jun. Xi­aomi je, ina­če, os­no­van 2010. go­di­ne i tre­nut­no vri­je­di 45 mi­li­jar­di do­la­ra. Dok ne iz­lis­ta di­oni­ce na bur­zi, Xi­aomi će se fo­ku­si­ra­ti na ra­zvoj no­vih pro­izvo­da i iz­grad­nju mre­že tr­go­vi­na. Me­đu­tim, us­po­ra­va­nje pro­da­je mo­bi­te­la po­ga­đa i ovog pro­izvo­đa­ča. Pre­ma po­da­ci­ma IDC-a, la­ni je broj is­po­ru­če­nih mo­bi­te­la Xi­aomi­ja ras­ta tek 23 pos­to, dok je go­di­nu ra­ni­je za­bi­lježn troz­na­men­kas­ti rast.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.