SPAJAJU SE NAJVEĆE KINESKE ČELIČANE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Dva di­va kineske in­dus­tri­je če­li­ka Ba­os­te­el i Wu­han obja­vi­la su da će se udru­ži­ti, u kon­tek­s­tu glo­bal­ne za­si­će­nos­ti ko­ja je po­go­di­la pro­izvo­đa­če če­li­ka di­ljem svi­je­ta. Ba­os­te­el pla­ni­ra stra­te­ško res­truk­tu­ri­ra­nje s Wu­ha­nom, obja­vi­le su kom­pa­ni­je u odvo­je­nim pri­op­će­nji­ma pu­tem Šan­gaj­ske bur­ze. No, plan res­truk­tu­ri­ra­nja još nije po­t­vr­đen, pri­op­će­no je iz kom­pa­ni­ja. Ba­os­te­el za­uzi­ma pe­to mjes­to, a Wu­han 11. na svjet­skoj rang lis­ti u toj in­dus­tri­ji. Ba­os­te­el je la­ni pro­izveo 36,1 mi­li­jun to­na čel­ni­ka, što je vi­še od pro­izvod­nje Bra­zi­la i tri pu­ta vi­še od one u Bri­ta­ni­ji.

Pro­izvo­de vi­še od Bra­zi­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.