ŠPANJOLSKA EKONOMIJA OJAČALA 0,7 POS­TO

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Španjolska ekonomija ojačala je u dru­gom tro­mje­se­čju 0,7 pos­to na­kon što su ve­ća za­pos­le­nost i jef­ti­ni iz­vo­ri fi­nan­ci­ra­nja po­tak­nu­li po­troš­nju, obja­vi­la je u uto­rak ta­moš­nja sre­diš­nja ban­ka. Naj­no­vi­ji ma­kro­eko­nom­ski po­da­ci sig­na­li­zi­ra­ju da se nas­tav­lja snaž­ni­ji rast gos­po­dar­stva, do­da­la je Ban­ka Špa­njol­ske. U odvo­je­nom iz­vješ­ću na­ci­onal­ni sta­tis­tič­ki za­vod obja­vio je da je ma­lo­pro­da­ja u svib­nju po­ras­la 2,3 pos­to na go­diš­njoj ra­zi­ni. Španjolska ekonomija ras­te već 12 uzas­top­nih tro­mje­se­čja.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.