Ame­rič­ku imo­vi­nu Te­ve ku­pio aus­tral­ski far­ma­ce­ut

Ko­rak bli­že Mayne pla­tio 652 mi­li­ju­na do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Syd­ney Aus­tral­ska far­ma­ce­ut­ska kom­pa­ni­ja Mayne Phar­ma u uto­rak je obja­vi­la ka­ko će pre­uze­ti ame­rič­ku imo­vi­nu iz­ra­el­ske Te­ve za 652 mi­li­ju­na do­la­ra. Ti­me je Te­va ko­rak bli­že za­vr­šet­ku pro­ce­sa pro­da­je imo­vi­ne ka­ko bi za­do­bi­la re­gu­la­tor­no odo­bre­nje za pre­uzi­ma­nje ge­ne­rič­kog pos­lo­va­nja kom­pa­ni­je Mylan.

Te­va je u pa­ke­tu pro­da­la udje­le u tvrt­ka­ma Dr. Red­dy’s La­bo­ra­to­ri­es, Im­pax La­bo­ra­to­res, Sa­gent Phar­ma­ce­uti­cals te Ca­dil­la He­al­t­h­ca­re, kao i niz ma­njih udje­la u ma­lim tvrt­ka­ma. Aus­tral­ska kom­pa­ni­ja pro­cje­nju­je da će joj kup­lje­na imo­vi­na po­ve­ća­ti pro­da­ju od 237 mi­li­ju­na do­la­ra s mar­žom ve­ćom od 50 pos­to. Po obja­vi vi­jes­ti tr­go­va­nje di­oni­com Maynea je za­us­tav­lje­no i bi­ti će opet nas­tav­lje­no u če­t­vr­tak.

Pod­sje­ti­mo, Te­va je proš­lo­ga sr­p­nja obja­vi­la da za 40 mi­li­jar­di do­la­ra pre­uzi­ma ge­ne­rič­ko pos­lo­va­nje Myla­na. Iz­ra­el­ci su tre­nut­no u pro­ce­su pro­da­je i di­je­la eu­rop­ske imo­vi­ne što uklju­ču­je pro­da­ju ge­ne­rič­kog pos­lo­va­nja i Ir­skoj i Ve­li­koj Bri­ta­ni­ji. Pre­ma na­vo­di­ma Re­uter­sa ko­ji se po­zi­va na upu­će­ne iz­vo­re, ta bi imo­vi­na mo­gla vri­je­di­ti do 1,3 mi­li­jar­de do­la­ra. Pro­ces de­zi­nves­ti­ra­nja u Eu­ro­pi tre­bao bi bi­ti do­vr­šen do je­se­ni.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.