Na­va­la na ir­ske pu­tov­ni­ce

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

In­te­res sko­čio 20 pu­ta

Ir­sko ve­le­pos­lans­tvo u Lon­do­nu pre­plav­lje­no je zah­tje­vi­ma bri­tan­skih dr­žav­lja­na za iz­da­va­nje ir­ske pu­tov­ni­ce, obja­vi­lo je mi­nis­tar­stvo vanj­skih pos­lo­va u Du­bli­nu. Na­kon proš­log pet­ka ka­da su pos­ta­li poz­na­ti re­zul­ta­ti re­fe­ren­du­ma o člans­tvu u EU, ve­le­pos­lans­tvo u pro­sje­ku do­bi­va 4000 zah­tje­va. Prije re­fe­ren­du­ma o Brexi­tu pri­ma­lo se oko 200 zah­tje­va. Pre­ma ir­skom za­ko­nu, pu­tov­ni­cu te dr­ža­ve mo­že za­tra­ži­ti sva­ka oso­ba ko­ja je ro­đe­na u Ir­skoj i Sje­ver­noj Ir­skoj ili ima pret­ke Ir­ce. Pro­cje­nju­je se da po toj os­no­vi šest mi­li­ju­na Bri­ta­na­ca ima pra­vo na ir­sku pu­tov­ni­cu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.