Bitcoin je tek početak, do­la­ze ban­ke bez ban­ka­ra i bra­ve ko­je ot­klju­ča­va no­vac

Fin­tech re­vo­lu­ci­ja Za­gre­bač­ki startup Bs­pend na­kon bitcoin ban­ko­ma­ta po­igrao se Et­he­re­umom i ta­ko nam ot­krio no­vu teh­no­lo­gi­ju, dok je u ruj­nu proš­le go­di­ne u New Yor­ku de­vet ba­na­ka os­no­va­lo R3 kon­zor­cij ko­ji is­tra­žu­je ka­ko is­ko­ris­ti­ti teh­no­lo­gi­je po­put Et

Poslovni Dnevnik - - KOMENTARI & ANALIZE - BERNARD IVEZIĆ bernard.ive­zic@pos­lov­ni.hr

NA ETHEREUMU MO­ŽE­TE ISPROGRAMIRATI APLI­KA­CI­JU KO­JA ĆE BI­TI POTPUNO AUTONOMNA TVRT­KA ILI TVRT­KA-BOT

DELOITTE VEĆ IMA

PARTNERA S KO­JIM NA ETHEREUMU PLA­NI­RA RA­DI­TI BOTBANKU, MO­ŽDA UPRA­VO PRVU BAN­KU BEZ BAN­KA­RA

Za­mis­li­te ban­ku bez ban­ka­ra, inves­ti­cij­ski fond bez fond me­na­dže­ra ili tvrt­ku bez di­rek­to­ra. I dok su oni za­miš­lja­li ka­ko rad­ni­ke za­mi­je­ni­ti ro­bo­ti­ma teh­no­lo­gi­ja je na­pre­do­va­la do te mje­re da je da­nas mo­gu­će za­mi­je­ni­ti i njih. Ban­ke će i da­lje ima­ti di­oni­ča­re. Inves­ti­cij­ski fon­do­vi svo­je ula­ga­če, a tvrt­ke svo­je vlas­ni­ke. Me­đu­tim, svi me­na­dže­ri či­ji se po­sao mo­že auto­ma­ti­zi­ra­ti ili či­ji je po­sao nuž­no uči­ni­ti tran­s­pa­rent­ni­jim za­mi­je­nit će sof­tver­ski ro­bo­ti ili “bo­to­vi”.

Pr­vi hr­vat­ski startup ko­ji se dos­lov­no po­igrao teh­no­lo­gi­jom ko­ja to već da­nas omo­gu­ću­je, plat­for­mi Et­he­re­um, za­gre­bač­ki je Bs­pend ko­ji je na nju pos­ta­vio vlas­ti­tu igru Et­he­ri­za­ti­on.

Vi­še od va­lu­te

Po­jed­nos­tav­lje­na ver­zi­ja, ne­kad vr­lo po­pu­lar­ne stra­te­ške igre na po­te­ze, Ci­vi­li­za­ti­on, iz per­s­pek­ti­ve igra­ča vr­lo je jed­nos­tav­na, ali teh­no­lo­gi­ja na ko­joj se vr­ti za­da­je gla­vo­bo­lje čak i oni­ma ko­ji se ba­ve bit­co­inom. Et­he­re­um je sta­ri­ji i slo­že­ni­ji brat bit­co­ina. To­li­ko je na­pred­ni­ji da se unu­tar nje­ga mo­že na­pra­vi­ti potpuno no­vi bitcoin.

Et­he­re­um je za­miš­ljen da bu­de mno­go vi­še od krip­to­va­lu­te. U ruj­nu proš­le go­di­ne u New Yor­ku de­vet ba­na­ka os­no­va­lo R3 kon­zor­cij ko­ji is­tra­žu­je ka­ko is­ko­ris­ti­ti teh­no­lo­gi­je po­put Et­he­re­uma. Nije ri­ječ o bi­lo ko­jih de­vet ba­na­ka već o di­vo­vi­ma po­put Bar­claysa, Cre- dit Su­issea, Gol­d­ma­na Sac­h­sa, J.P. Mor­gan i UBSa. Nji­hov po­s­ljed­nji po­tez, na­kon što su u kon­zor­ci­ju sku­pi­li 45 pan­da­na iz ci­je­log svi­je­ta, upra­vo je eks­pe­ri­men­ti­ra­nje s pri­mje­nom Et­he­re­uma na Mi­cro­soft Azu­re plat­for­mi. Ide­ja je omo­gu­ći­ti ve­li­kim fi­nan­cij­skim ins­ti­tu­ci­ja­ma da se po­igra­ju s tom teh­no­lo­gi­jom na na­čin na ko­ji su na­vik­li: kroz si­gur­na kor­po­ra­tiv­na okru­že­nja.

Ho­će li će ta­kav pris­tup da­ti re­zul­ta­ta tek će se vi­dje­ti, jer Et­he­re­um stva­ra si­gur­no okru­že­nje na obr­nut na­čin – kroz de­cen­tra­li­za­ci­ju i pot­pu­nu tran­s­pa­rent­nost.

Tvrt­ka bot

Et­he­re­um je teh­nič­ki gle­da­no clo­ud plat­for­ma na ko­joj se mo­gu vr­ti­ti raz­no­li­ke (bloc­k­c­ha­in) apli­ka­ci­je. (Bitcoin se te­me­lji na bloc­k­c­ha­inu 1.0, a Et­he­re­um na bloc­k­c­ha­inu 2.0) No, za raz­li­ku od clo­ud plat­for­mi dru­gih ve­li­kih teh­no­lo­ških kom­pa­ni­ja po­put Ama­zo­na, Go­oglea, Mi­cro­sof­ta, IBMa ili Ora­clea, Et­he­re­um mre­ža jed­nom kad je uklju­če­na vi­še ne ovi­si o svom stvo­ri­te­lju. Ona ra­di slič­no kao in­ter­net: dok ima ko­ris­ni­ka ima i te mre­že.

Dru­ga po­seb­nost Et­he­re­uma je što dok bitcoin de­cen­tra­li­zi­ra kon­tro­lu nov­ca i ta­ko za­da­je gla­vo­bo­lje sre­diš­njim ban­ka­ma, Et­he­re­um omo­gu­ću­je de­cen­tra­li­za­ci­ju uprav­lja­nja bi­lo ko­jim sred­stvi­ma. Na Ethereumu mo­že­te isprogramirati apli­ka­ci­ju ko­ja će pri­mje­ri­ce bi­ti potpuno autonomna tvrt­ka ili tvrt­ka-bot.

Za­mis­li­te da ste vlas­nik auto­ma­ta za pi­će. Jed­nom ga pos­ta­vi­te na lo­ka­ci­ju, uklju­či­te bot i on da­lje bri­ne o sve­mu. Pra­ti ko­je je sta­nje, na internetu objav­lju­je oglas za po­sao da ga se na­pu­ni no­vim pi­ći­ma ili očis­ti, a za­tim po obav­lje­nom pos­lu auto­mat­ski is­pla­ću­je nak­na­du za to. Uko­li­ko se ta­ko ugra­di u pro­gram, bot sam pla­ća ren­tu i po­rez, ali i di­vi­den­du svom vlas­ni­ku.

I dok se da­naš­nje dr­ža­ve mu­če ka­ko opi­sa­ti bitcoin (va­lu­ta ili imo­vi­na ili obo­je), Et­he­re­um im tek do­no­si gla­vo­bo­lju. Bo­to­vi, kao što smo vi­dje­li iz pri­mje­ra hr­vat­skog Bs­pen­da mo­gu bi­ti ra­ču­nal­ne igre, ali kao što je jas­no iz pri­mje­ra vr­lo pa­met­nog auto­ma­ta (IoT/In­dus­tri­ja 4.0) za pi­će mo­gu bi­ti i ro­bo­ti­zi­ra­ne tvrt­ke - tvrt­ke-bo­to­vi. A što su tak­ve tvrt­ke? Ni­su fi­zič­ke oso­be. No, mo­gu li bi­ti prav­ne oso­be rav­no­prav­ne dru­gim tvrt­ka­ma?

Deloitte već ima partnera s ko­jim na Ethereumu pla­ni­ra ra­di­ti botbanku, mo­žda upra­vo prvu ban­ku bez ban­ka­ra. Nje­mač­ki startup Slock. it već je po­mo­ću Et­he­re­uma na­pra­vio prvu pa­met­nu bra­vu ko­ja se ot­klju­ča­va nov­cem. A to je tek početak.

Slock.it je prije mje­sec da­na pro­veo crowd­fun­ding kam­pa­nju za de­cen­tra­li­zi­ra­nu auto­nom­nu or­ga­ni­za­ci­ju - DAO. Pr­vi je to inves­ti­cij­ski fond bez upra­ve i fond me­na­dže­ra. Pri­ku­pio je vi­še od 160 mi­li­ju­na do­la­ra i ti­me na­pra­vio naj­ve­ću crowd­fun­ding kam­pa­nju ikad.

Ve­li­ka tran­s­pa­rent­nost

Et­he­re­um da­ka­ko nije uni­ver­zal­no rje­še­nje. I on, kao i bitcoin, do­bit će na­s­ljed­ni­ka prije ne­go pos­ta­ne ši­ro­ko ras­pros­tra­njen. Mo­ra bi­ti br­ži, jer tre­nu­tač­no Et­he­re­um mo­že obra­di­ti naj­vi­še 25 tran­ska­ci­ja u se­kun­di. U od­no­su na potrebe da­naš­nje fi­nan­cij­ske in­dus­tri­je ta je broj­ka smi­ješ­no ma­le­na.

Na­da­lje, Et­he­re­um jest ja­ko tran­s­pa­ren­tan, ali to ima i dru­gu stra­nu. Pri­mje­ri­ce DAO je ne­poz­na­ti ha­ker po­krao za 50 mi­li­ju­na do­la­ra. Svi na Ethereumu su to vi­dje­li, ali ni­su mo­gli br­zo re­agi­ra­ti. Ha­ker za­sad nije us­pio po­di­ći taj no­vac, jer ga sam DAO spre­ča­va da sred­stva po­vu­će u ro­ku kra­ćem od 28 da­na. Kao re­zul­tat di­oni­ča­ri DAOa sa­da vi­je­ća­ju i tra­že kon­cen­zus: ho­će li ha­ke­ru os­ta­vi­ti sred­stva ili će si ih vra­ti­ti na­zad.

Kad se, na­kon što je iz­bi­la glo­bal­na fi­nan­cij­ska kri­za, po­če­lo go­vo­ri­ti o nuž­nos­ti po­ve­ća­nja tran­s­pa­rent­nos­ti pos­lo­va­nja ban­ka, i kad su se s tim slo­ži­li i sa­mi ban­ka­ri, vje­ro­jat­no ni­ko­me nije pa­lo na­pa­met o kak­vim će se mo­gu­ćim ra­zi­na­ma tran­s­pa­rent­nos­ti pri­ča­ti ni ci­je­lo de­set­lje­će od ta­da.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.