SOROS SE OKLADIO U

PAD DEUTSCHE BAN­KA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Ge­or­ge Soros pro­tiv najveće nje­mač­ke ban­ke - nas­lo­vi su u nje­mač­kim me­di­ji­ma na­kon obja­ve da se Soros Fund Ma­na­ge­ment kla­dio proš­lo­ga pet­ka na pad ci­je­ne di­oni­ce Deutsche Ban­ka. Inves­ti­cij­ska tvrt­ka ču­ve­nog inves­ti­to­ra po­su­di­la je za krat­ku pro­da­ju se­dam mi­li­ju­na di­oni­ca nje­mač­ke ban­ke što je jed­na­ko 0,51 pos­to udje­la. Ci­je­na po ko­joj su di­oni­ce po­su­đe­ne nije poz­na­ta. No, poz­na­to je da se di­oni­ca Deutsche Ban­ka u pe­tak na­kon obja­ve re­zul­ta­ta bri­tan­skog re­fe­ren­du­ma stro­po­šta­la za 14 pos­to na 13,37 eura. Naj­vi­ša pos­tig­nu­ta ci­je­na iz­no­si­la je 13,95 eura, a po toj ci­je­ni So­ro­sev udjel u ban­ci vri­je­di 98 mi­li­ju­na eura. So­ro­so­ve mo­ti­ve va­lja po­tra­ži­ti u pro­cje­ni da će Brexit uma­nji­ti pri­ho­de europ­skih ba­na­ka za 32 mi­li­jar­de eura.

REUTERS

Inves­ti­tor Ge­or­ge Soros

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.