‘Plan mi­nis­tra Do­bro­vi­ća fi­nan­cij­ski ni­je odr­živ’

Pred Vla­du sti­že Plan gos­po­da­re­nja ot­pa­dom, a kri­ti­ča­ri op­tu­žu­ju:

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SAŠA PAPARELLA

U Mi­nis­tar­stvu is­ti­ču da se Plan mo­ra usvo­ji­ti ka­ko bi­smo što pri­je po­če­li ko­ris­ti­ti 475 mi­li­ju­na eu­ra za pro­jek­te za­šti­te oko­li­ša

Plan gos­po­da­re­nja ot­pa­dom 2016.-2022. (PGO) na ko­jem ra­di­mo, pri­li­ka je da Hrvatska na­po­kon do­bi­je sus­tav gos­po­da­re­nja ot­pa­dom ko­ji će omo­gu­ći­ti da is­pu­ni­mo sve pre­uze­te obve­ze i da ne pla­ća­mo pe­na­le.

Pret­hod­no za­miš­lje­ni sus­tav ko­ji po­či­va na ve­li­kim cen­tri­ma za gos­po­da­re­nje ot­svi­jet pa­dom to ne omo­gu­ća­va i gra­đa­ni­ma do­no­si vi­šes­tru­ko ve­će ra­ču­ne za odvoz ot­pa­da. Zna­čaj­ni rast ci­je­ne odvo­za ot­pa­da mo­gu­će je za­us­ta­vi­ti je­di­no ja­ča­njem odvo­je­nog pri­kup­lja­nja ot­pa­da što je u fo­ku­su ovog Pla­na“, is­tak­nu­la je po­moć­ni­ca mi­nis­tra za­šti­te oko­li­ša i pri­ro­de Li­di­ja Run­ko Lut­ten­ber­ger na jav­nom iz­la­ga­nju o na­cr­tu Pla­na gos­po­da­re­nja ot­pa­dom, odr­ža­nom u sri­je­du. Ključ­ne mje­re na­cr­ta no­vog Pla­na gos­po­da­re­nja ot­pa­dom su kuć­no kom­pos­ti­ra­nje, cen­tri za po­nov­nu upo­ra­bu te grad­nja ve­ćeg bro­ja re­cik­laž­nih cen­ta­ra sa sor­tir­ni­ca­ma i kom­pos­ti­šti­ma.

U Mi­nis­tar­stvu is­ti­ču da se “je­di­no ta­ko mo­že spri­je­či- ti zna­čaj­no po­skup­lje­nje odvo­za ot­pa­da za gra­đa­ne i ujed­no pos­ti­ći za­da­ne ci­lje­ve re­cik­li­ra­nja”. Pod­sje­ća­ju da RH do 2020. mo­ra odvo­je­no pri­kup­lja­ti 50 pos­to pa­pi­ra, stak­la, me­ta­la i plas­ti­ke, te da se Plan mo­ra usvo­ji­ti ka­ko bi što pri­je po­če­li ko­ris­ti­ti 475 mi­li­ju­na eu­ra za pro­jek­te za­šti­te oko­li­ša. “Taj no­vac Hrvatska je mo­gla po­če­ti ko­ris­ti­ti znat­no ra­ni­je, no ni­je jer je pret­hod­na Vla­da pro­pus­ti­la usvo­ji­ti PGO ko­ji je pre­du­vjet za ko­ri­šte­nje EU sred­sta­va”, na­vo­de u Mi­nis­tar­stvu. Li­di­ja Run­ko Lut­ten­ber­ger upo­zo­ri­la je i da je “Mi­nis­tar­stvo u po­s­ljed­nje vri­je­me iz­lo­že­no pri­tis­ci­ma po­je­di­nih in­te­res­nih sku­pi­na ko­je zas­tu­pa­ju svo­je vlas­ti­te par­ti­ku­lar­ne

NI­JE JAS­NO KA­KO SE GRA­ĐA­NI­MA ODUZIMA 17 MLRD. KU­NA TE­ME­LJEM AKADEMSKOG ZAKLJUČKA Mla­den Jo­zi­no­vić Gru­pa­ci­ja cen­ta­ra za gosp. ot­pa­dom

in­te­re­se na uš­trb gra­đa­na”. Ne­s­klad iz­me­đu su­di­oni­ka jav­nog iz­la­ga­nja pos­tao je očit kad se no­vi­na­ri­ma obra­tio Mla­den Jo­zi­no­vić, di­rek­tor Re­gi­onal­nog cen­tra za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom SZ Hrvatska i vo­di­telj Gru­pa­ci­je cen­ta­ra za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom u RH, op­tu­živ­ši Mi­nis­tar­stvo za pre­ko­ra­či­va­nje ov­las­ti.

“Jav­ni uvid tih sto­ti­na stra­ni­ca ma­te­ri­ja­la ko­ji­ma se iz­ba­cu­ju cen­tri za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom tra­je sve­ga osam da­na, a od če­ga su dva da­na vi­ken­da i dva dr­žav­na praz­ni­ka! Za­pra­vo se tu ra­di se o na­cr­tu pla­na ko­ji je pos­ta­vio još mi­nis­tar Mi­ha­el Zmaj­lo­vić, ali on ga se kao teh­nič­ki mi­nis­tar ni­je dao pred vla­du.

Pro­jekt pos­lov­nog res­truk­tu­ri­ra­nja i re­fi­nan­ci­ra­nja obve­za ces­tar­skog sek­to­ra da­nas teh­nič­ka Vla­da još je na po­čet­ku svog man­da­ta ut­vr­di­la kao je­dan od vi­so­kih pri­ori­te­ta. Me­đu­tim, na­kon što su mje­se­ci­ma mi­nis­tri Oleg But­ko­vić i Zdrav­ko Ma­rić is­ti­ca­li da se o to­me raz­go­va­ra sa Svjet­skom ban­kom te da se u su­rad­nji s njom pre­dvi­đa re­fi­nan­ci­ra­nje čak 1,8 mi­li­jar­di eu­ra ili 40-ak pos­to du­go­va ve­za­nih uz ces­to­grad­nju, či­ni se da je taj plan, po­put ni­za dru­gih, stav­ljen na led. Pre­go­vo­ri sa Svjet­skom ban­kom na­vod­no su pot­pu­no obus­tav­lje­ni. Is­ti­na je da će kon­kret­ne od­lu­ke o tom pro­jek­tu pas­ti na bu­du­ću Vla­du, no zna­či li to da zbog iz­bo­ra tre­ba­ju sta­ti i odre­đe­ni teh­nič­ki pos­lo­vi i pri­pre­me struč­ne pod­lo­ge? Uz bi­lan­cu op­te­re­će­nu s vi­še od 40 mi­li­jar­di ku­na du­go­va pos­pre­ma­nje tog sek­to­ra s raz­lo­gom je oci­je­nje­no pri­ori­tet­nim, a ima li se u vi­du da do­go­di­ne di­na­mi­ka dos­pi­je­ća zah­ti­je­va rje­ša­va­nje go­to­vo mi­li­jar­du eu­ra obve­za, no­voj Vla­di za­si­gur­no bi bi­lo bo­lje da s raz­ra­dom op­ti­mal­nog pla­na re­fi­nan­ci­ra­nja ne kre­će od nu­le. I u star­tu ne­po­treb­no iz­gu­bi tri­če­ti­ri mje­se­ca.

Za pri­prem­ne ak­tiv­nos­ti ana­li­za i raz­ra­de pla­na re­fi­nan­ci­ra­nja Vla­da na od­la­sku s po­ziv­nim je na­tje­ča­jem kre­nu­la mje­se­ci­ma pri­je ne­go što je pos­ta­la teh­nič­ka. A na­kon što su za­in­te­re­si­ra­ni kan­di­da­ti po­das­tr­li teh­nič­ke po­nu­de, po­čet­kom lip­nja pre­dvi­đe­no je bi­lo i otva­ra­nje pris­ti­glih fi­nan­cij­skih po­nu­da (njih šest-se­dam, me­đu ko­ji­ma i Rot­h­s­c­hild, Blac­k­s­to­ne, La­zard) te ko­na­čan izbor kon­zul­tan­ta.

Me­đu­tim, iako je od tog ro­ka proš­lo već mje­sec da­na iz re­sor­nog mi­nis­tar­stva pro­me­ta ne­ma in­for­ma­ci­ja je li to obav­lje­no.

I. ČAGALJ/PIX

U su­rad­nji sa Svjet­skom ban­kom tre­ba­lo se re­fi­nan­ci­ra­ti 40-ak pos­to du­go­va ve­za­nih uz ces­to­grad­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.