POVUKLI 506 MIL. EU­RA

U PO­LA GO­DI­NE IZ EU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hrvatska je u pr­vih šest mje­se­ci ove go­di­ne iz EU fon­do­va po­vuk­la 506 mi­li­ju­na eu­ra, što je go­to­vo is­to no­va­ca kao u ci­je­loj 2015., kad je po­vu­če­no sa­mo 545 mil., iz­ja­vio je u Ča­kov­cu teh­nič­ki mi­nis­tar re­gi­onal­nog ra­zvo­ja To­mis­lav To­lu­šić. “Cilj nam je do kra­ja go­di­ne po­vu­ći mi­li­jar­du eu­ra“, po­ru­čio je. Teh­nič­ka Vla­da, us­t­vr­dio je, ne us­po­ra­va pov­la­če­nja nov­ca iz EU fon­do­va. Re­kao je da je ko­mu­ni­ka­ci­ja s Eu­rop­skom ko­mi­si­jom nor­mal­na, na­tje­ča­ji se ras­pi­su­ju i ugo­vo­ri pot­pi­su­ju. Na pi­ta­nje gdje je za­pe­lo s is­pla­tom po­ti­ca­ja za ener­get­sku ob­no­vu ku­ća, re­kao je da su se pot­po­re is­pla­ći­va­le iz na­ci­onal­nih fon­do­va i iz­no­si­le su 80%, a sa­da se ko­ris­te EU fon­do­vi, gdje su pot­po­re 50-60%. “Na­tje­ča­ji su sprem­ni, no pre­go­va­ra­mo da Hrvatska do­bi­je ve­ću pot­po­ru, npr. Ir­ska ima 100%“, re­kao je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.