VLA­DI SJEDIŠTE EMA-E

NAKIĆ ĆE PREDLOŽITI

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Mi­nis­tar zdrav­lja Da­rio Nakić pla­ni­ra predložiti Vla­di da apli­ci­ra Eu­rop­skoj ko­mi­si­ji da no­vo sjedište Eu­rop­ske agen­ci­je za li­je­ko­ve (EMA) bu­de u Hr­vat­skoj. O to­me je već raz­go­va­rao s ne­kim hr­vat­skim euro­par­la­men­tar­ci­ma ko­ji bi u EK tre­ba­li, doz­na­je se, iz­vi­dje­ti kak­ve su mo­guć­nos­ti da no­vo sjedište EMA-e bu­de u Hr­vat­skoj, ako se za to stvo­re i for­mal­ni pre­du­vje­ti, od­nos­no ka­da Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja za­poč­ne pos­tu­pak iz­la­ska iz EU. U V. Bri­ta­ni­ji je i sjedište Eu­rop­ske agen­ci­je za ban­kar­stvo (EBA).

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.