ABS u ruj­nu po­kre­će pro­izvod­nju?

Že­lje­za­ra Si­sak

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Ta­li­jan­ski

ve­le­pos­la­nik Adri­ano Chi­odi Ci­an­fra­ni re­kao je, pri­go­dom ju­če­raš­njeg po­sje­ta Si­sku, da pos­to­ji mo­guć­nost po­nov­nog po­kre­ta­nja pro­izvod­nje tvrt­ke ABS, ko­ja je vlas­nik si­sač­ke Že­lje­za­re. “Pri­je ovog su­sre­ta raz­go­va­rao sam i s ge­ne­ral­nim di­rek­to­rom ABSa Si­sak, ko­ji je re­kao da, s ob­zi­rom na po­rast ci­je­ne če­li­ka na tr­ži­štu, tvrt­ka raz­miš­lja o po­kre­ta­nju pos­tro­je­nja, ali ne zna još ka­da”, re­kao je ve­le­pos­la­nik Adri­ano Chi­odi Ci­an­fra­ni. U ABSu ne že­le pre­ju­di­ci­ra­ti po­če­tak pro­izvod­nje, no sve su ja­če gla­si­ne da bi pro­izvod­nja če­li­ka u Si­sku opet mo­gla po­če­ti u ruj­nu.

ABS je pro­izvod­nju u Si­sku uga­sio 1. pro­sin­ca 2015. Svi rad­ni­ci, osim 10ak na odr­ža­va­nju, za­vr­ši­li su na bur­zi, a me­nadž­ment je do­bio po­nu­du ra­da u ma­tič­noj tvrt­ki u Ita­li­ji. ABS je si­sač­ku Že­lje­za­ru ku­pio 2012. od ame­rič­kog CMCa, ko­ji je pro­izvod­nju obus­ta­vio 2011. U si­sač­ke je po­go­ne ABS ulo­žio de­set­ke mi­li­ju­na eu­ra.

Za­us­tav­lje­ni kra­jem 2015.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.