Eko­nom­ska kli­ma u Hr­vat­skoj u lip­nju osjet­no po­bolj­ša­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Eko­nom­ska

kli­ma u Hr­vat­skoj osjet­no je po­bolj­ša­na u lip­nju, pr­vi pu­ta u šest mje­se­ci, dok je na ra­zi­ni EU os­ta­la uglav­nom ne­pro­mi­je­nje­na, po­ka­za­lo je mje­seč­no is­tra­ži­va­nje Eu­rop­ske ko­mi­si­je. In­deks eko­nom­ske kli­me (ESI) u Hr­vat­skoj po­ras­tao je u lip­nju za 1,7 bo­do­va u od­no­su na pret­hod­ni mje­sec i iz­no­sio je 117,8 bo­do­va. Ti­me je za­bi­lje­žio iz­ra­zi­ti­ji rast pr­vi pu­ta od kra­ja proš­le go­di­ne. Ras­po­lo­že­nje je po­bolj­ša­no u ve­ći­ni sek­to­ra, a naj­vi­še u ma­lo­pro­da­ji. Iz­ra­zi­to su po­bolj­ša­na i oče­ki­va­nja u in­dus­tri­ji. Bla­go je po­bolj­ša­no i ras­po­lo­že­nje u us­luž­nom sek­to­ru. Po­gor­ša­nje je za­bi­lje­že­no sa­mo u gra­đe­vin­skom sek­to­ru i me­đu po­tro­ša­či­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.