ACI-ju upo­rab­na kad pla­ti 2,7 mil. kn

Ces­ta pro­blem Ni­šta od naj­av­lje­no­ga otva­ra­nja ACI-je­ve ma­ri­ne u Sla­nom

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

No­va ACI-je­va ma­ri­na u Sla­nom po­red Du­brov­ni­ka vri­jed­na 60ak mi­li­ju­na ku­na ne­će otvo­ri­ti vra­ta na­uti­ča­ri­ma ni ove se­zo­ne. Pro­blem je de­se­tak da­na pri­je otva­ra­nja iz­ne­na­da nas­tao u pris­tup­noj ces­ti, od­nos­no tko bi je za­pra­vo tre­bao fi­nan­ci­ra­ti. U ACI-ju sma­tra­ju da ces­tu mo­ra pla­ti­ti op­ći­na te otvo­re­no pro­zi­va­ju lo­kal­ne vlas­ti za ucje­nji­va­nje. Na­ime, ACI ne mo­že do­bi­ti upo­rab­nu do­zvo­lu bez pri­ključ­ka na pos­to­je­ću pro­met­ni­cu, a na ko­ju će se pak mo­ći spo­ji­ti tek na­kon što se obve­že da će iz­grad­nju pla­ti­ti 2,7 mi­li­ju­na ku­na. Is­ti­ču da ACI ni­kad ni­je pot­pi­sao ugo­vor ko­jim bi se obve­zao iz­gra­di­ti ces­tu, ni­ti je to uvjet kon­ce­sij­skog ugo­vo­ra, kao ni gra­đe­vin­ske do­zvo­le, već da su ti­je­kom iz­grad­nje ma­ri­ne po­nu­di­li su­fi­nan­ci­ra­nje pro­jek­t­ne do­ku­men­ta­ci­je. Na­čel­nik op­ći­ne Ni­ko­la Kne­žić uz­vra­ća da ACI-je­vo fi­nan­ci­ra­nje ces­te ni­kad ni­je bi­lo upit­no. “Mi smo na­pra­vi­li sve što smo po za­ko­nu tre­ba­li, a od njih se oče­ku­je is­pu­nja­va­nje do­go­vo­ra ko­je smo ima­li, a ko­jem je svje­do­či­lo naj­ma­nje 50 lju­di. Oni su 10-ak da­na pri­je otva­ra­nja ma­ri­ne rek­li da to ipak ne bi fi­nan­ci­ra­li. Ima­ju pro­blem s upo­rab­nom do­zvo­lom za ko­ji nas kri­ve, a ne­ma­mo ni­kak­ve ve­ze s ti­me”, ka­že.

G. J./PIXSELL

ACI je am­bi­ci­oz­no po­čeo ma­ri­nu u Sla­nom

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.