La­gu­na No­vi­grad iz­la­zi iz HTP-a Kor­ču­la i Ore­bić

Manj­ski udje­li Di­oni­ce pro­da­ne Pros­pe­ru­su

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

No­vi­grad Na­kon okon­ča­nja pr­ve fa­ze res­truk­tu­ri­ra­nja HTPa Kor­ču­la i HTPa Ore­bić, iz vlas­niš­tva tih ho­tel­skih kom­pa­ni­ja iz­la­zi La­gu­na No­vi­grad. Svo­je ma­njin­ske udje­le La­gu­na No­vi­grad pre­pus­ti­la je fon­du Pros­pe­rus invest. Pod­sje­ti­mo, HTP Kor­ču­lu i Ore­bić u 2014. ti­je­kom pro­ce­sa pred­ste­čaj­ne na­god­be pre­uze­la je tvrt­ka Dal­ma­ci­ja ho­te­li, ko­ju je os­no­vao Pros­pe­rus invest za­jed­no s La­gu­nom No­vi­grad, ko­ja je svo­jim ho­te­li­jer­skim is­kus­tvom po­mo­gla res­truk­tu­ri­ra­nju po­sr­nu­lih tvrt­ki. Pr­va fa­za u res­truk­tu­ri­ra­nja tu­ris­tič­kih tvrt­ki u Kor­ču­li i Ore­bi­ću ti­me je za­vr­še­na, a La­gu­na No­vi­grad kroz svoj brend Ami­ness sa­mos­tal­no nas­tav­lja ra­zvi­ja­ti ho­te­le i kam­po­ve u Is­tri i Dal­ma­ci­ji, gdje je pri­sut­na već ne­ko­li­ko go­di­na, i to na­kon pre­uzi­ma­nja ho­te­la u Br­ni na Kor­ču­li i Ore­bi­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.