Bu­du­ći prav­ni­ci osmis­li­li pu­njač mo­bi­te­la za ka­fi­će

Ino­va­ci­ja Pu­njač dr­ži ci­je­nik, a pu­ni i ta­ble­te

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARTA DUIĆ

njen u cje­lo­kup­nu kon­cep­ci­ju ka­fi­ća”, objaš­nja­va­ju Emil Živ­ko­vić i Do­ma­goj Kra­kan.

No­vi pro­to­tip

Tvr­de ka­ko je put od ide­je do fi­nal­ne re­ali­za­ci­je bio vr­lo zah­tje­van jer su u pro­jekt uš­li kao pot­pu­ni la­ici, no tru­dom i upor­noš­ću us­pje­li su sa­mos­tal­no na­pra­vi­ti pro­izvod ka­kav su pla­ni­ra­li. “Lju­di­ma je naj­za­nim­lji­vi­je ka­ko su dvo­ji­ca prav­ni­ka ko­ji su za­vr­ši­la sred­nju eko­nom­sku ško­lu us­pje­li na­pra­vi­ti pro­izvod ko­ji je za­pra­vo ka­rak­te­ris­ti­čan za stu­den­ta FERa ili ne­ke elek­tro­teh­nič­ke ško­le. Naš naj­ve­ći adut je taj što se u pot­pu­nos­ti pri­la­go­đa­va­mo zah­tje­vi­ma kup­ca. Ne nu­di­mo, na­ime, svi­ma is­ti pro­izvod već pro­jek­ti­ra­mo pro­izvod pre­ma že­lja­ma. Upra­vo ra­di­mo na pro­to­ti­pu ko­ji će u pot­pu­nos­ti bi­ti druk­či­ji i po­seb­ni­ji od sa­daš­njeg mo­de­la”, ot­kri­va­ju Živ­ko­vić i Kra­kan.

SOBOX su po­če­li pro­da­va­ti ne­dav­no, a za Hr­vat­sku, BiH i Slo­ve­ni­ju su još u sus­ta­vu pred­na­rudž­bi i do­go­vo­ra te pri­pre­ma­ju pr­ve is­po­ru­ke ino­va­tiv­nih pu­nja­ča.

“Tre­nut­no smo u pre­go­vo­ri­ma s ne­ko­li­ko ve­li­kih tvrt­ki na na­šem tr­ži­štu, a pre­go­va­ra­mo i u su­sjed­noj Bos­ni i Her­ce­go­vi­ni te Slo­ve­ni­ji. Ima­mo ve­li­ke pla­no­ve za bu­duć­nost, ti­ču se ra­zvo­ja i pro­da­je te ra­zvo­ja no­vih mo­guć­nos­ti i teh­no­lo­gi­ja za una­pre­đe­nje pro­izvo­da”, po­hva­li­li su se Živ­ko­vić i Kra­kan.

TO­MIS­LAV MILETIĆ/PIXSELL

Mla­di ino­va­to­ri Do­ma­goj Kra­kan i Emil Živ­ko­vić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.