O SUD­BI­NI FIATA U SR­BI­JI

VU­ČIĆ U PE­TAK U TO­RI­NU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Man­da­tar za sas­tav no­ve vla­de Sr­bi­je Alek­san­dar Vu­čić na­ja­vio je da će se u pe­tak u To­ri­nu sas­ta­ti sa pred­stav­ni­ci­ma Fiata ka­ko bi raz­go­va­ra­li o bu­duć­nos­ti te kom­pa­ni­je u Sr­bi­ji. Vu­čić je re­kao da će se sas­ta­ti s glav­nim me­na­dže­rom Fiata za Eu­ro­pu i Afri­ku Al­fre­dom Al­ta­vil­lom. “Na­dam se da ću do­ij­ne­ti do­bre vi­jes­ti za bu­duć­nost Fiata”, re­kao je Vu­čić, do­da­ju­ći da je za Kra­gu­je­vac i Sr­bi­ju važ­no da do­bi­je jam­s­tva za bu­duć­nost Fiata u Sr­bi­ji, da kom­pa­ni­ja ne­će na­pus­ti­ti tu zem­lju 2018. i 2019. go­di­ne. Kom­pa­ni­ja FCA Sr­bi­ja pri­op­ći­la je 14. lip­nja sin­di­ka­tu tvor­ni­ce u Kra­gu­jev­cu da je jed­na od tri smje­ne rad­ni­ka vi­šak zbog sma­nje­ne po­traž­nje za vo­zi­li­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.