BOSNALIJEKA U RA­ZVOJ

VE­ĆI­NA DO­BI­TI

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Skup­šti­na di­oni­ča­ra kom­pa­ni­je Bos­na­li­jek iz Sa­ra­je­va do­ni­je­la je od­lu­ku o is­pla­ti di­vi­den­de iz do­bi­ti os­tva­re­ne u 2015. go­di­ni, iz­vje­šta­va In­di­ka­tor.ba. Iz do­bi­ti, ko­ja je za 2015. go­di­nu iz­no­si­la 11,155.865 KM (oko 44 mil. ku­na), za di­vi­den­de di­oni­ča­ri­ma is­pla­ću­je se 2,560.605 KM, od­nos­no 0,33 KM po di­oni­ci. Os­ta­tak do­bi­ti od 8,595.260 KM us­mje­ra­va se za inves­ti­ra­nje i dalj­nji ra­zvoj dje­lat­nos­ti druš­tva. Di­vi­den­da će se is­pla­ti­ti di­oni­ča­ri­ma ko­ji su na dan do­no­še­nja od­lu­ke re­gis­tri­ra­ni u Re­gis­tru vri­jed­nos­ni­ca FBiH.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.