Ve­li­ko slav­lje Ja­dran­sko-jon­ske euro­re­gi­je

Ob­ljet­ni­ca U Pu­li će se odr­ža­ti sve­ča­no obi­lje­ža­va­nje 10 go­di­na pos­to­ja­nja

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Žu­pan

Val­ter Fle­go za­jed­no je s pred­stav­ni­ci­ma Ja­dran­sko­jon­ske eur o r e g i j e u Bruxel­le­su su­dje­lo­vao na naj­av­noj kon­fe­ren­ci­ji sve­ča­nog obi­lje­ža­va­nja 10 go­di­na pos­to­ja­nja Ja­dran­sko­jon­ske eu­ro re g i je, ko­je će se odr­ža­ti u Pu­li, 2. sr­p­nja. U Bruxel­le­su oku­pi­li su se pred­stav­ni­ci re­gi­ja i is­tak­nu­li ka­ko je 10go­diš­nja su­rad­nja Ja­dran­skog i Jon­skog mo­ra iz­nim­no us­pješ­na, te mo­že bi­ti pri­mjer Eu­ro­pi po pi­ta­nju za­jed­niš­tva, su­rad­nje, mul­ti­kul­tu­ral­nos­ti, ra­zu­mi­je­va­nja kul­tu­ra i uva­ža­va­nja raz­li­či­tos­ti. “Čast mi je bi­ti žu­pan Is­tar­ske žu­pa­ni­je, ko­ja je 2006. bi­la za­čet­ni­ca ove ini­ci­ja­ti­ve i ko­ja će u Pu­li oku­pi­ti pred­stav­ni­ke re­gi­ja i europ­skih ins­ti­tu­ci­ja ka­ko bi po­di­je­li­li raz­miš­lja­nja o us­pje­si­ma, te ide­je o bu­du­ćim ak­tiv­nos­ti­ma Ja­dran­sko­jon­ske euro­re­gi­je”, is­tak­nuo je Fle­go.

PD

Žu­pan Fle­go na kon­fe­ren­ci­ji u Bruxel­le­su

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.