Usko­ro na­vod­nja­va­nje 13 ti­su­ća hek­ta­ra

Žu­pan Šiš­lja­gić: Žu­pa­ni­ja je is­pu­ni­la uvje­te ko­je EU tra­ži za fi­nan­ci­ra­nje

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Pre­ma

ono­me što su rek­li Da­vor Ro­mić, mi­nis­tar po­ljo­pri­vre­de i Ma­rin­ko Ga­li­ot, vo­di­telj pro­jek­ta na­vod­nja­va u JP Hr­vat­ske vo­de, u Osječ­ko­ba­ranj­skoj žu­pa­ni­ji usko­ro bi se tre­ba­lo omo­gu­ći­ti na­vod­nja­va­nje go­to­vo 13 ti­su­ća hek­ta­ra, od 70 ti­su­ća, ko­li­ko ih ima u ovoj žu­pa­ni­ji. Pr­vo bi se ipak tre­bao za­vr­ši­ti pro­jekt na za­hva­tu Kne­že­vi Vi­no­gra­di Zma­je­vac u Ba­ra­nji pet ti­su­ća hek­ta­ra ko­je će u upo­tre­bi bi­ti već od lje­ta ove go­di­ne. Os­ta­la pla­ni­ra­na gra­di­li­šta su na po­dru­čji­ma se­la Vu­ka, za­tim Bu­dim­ci i Kr­n­di­ja te ono u Da­lju. Pla­ni­ra se i 205 hek­ta­ra kod Po­ljo­pri­vred­nog ins­ti­tu­ta Osi­jek, za­tim Ka­ra­ši­ca Dra­va, po­dru­čje Pu­ška­ša u Ba­ra­nji, kao i Drav­ski rit. Ali, to sve uglav­nom fi­nan­ci­ra­ju pro­jek­ti EU sa­mo s uvje­tom da pos­to­ji bar 70% na­prav­lje­nih pre­du­go­vo­ra. Žu­pan Vla­di­mir Šiš­lja­gić i nje­gov za­mje­nik Želj­ko Kra­lji­čak od­go­vo­ri­li su da ima­ju već osi­gu­ra­no 75% pre­du­go­vo­ra, ali i da su osi­gu­ra­na sva pla­ni­ra­na sred­stva ko­je mo­ra osi­gu­ra­ti Žu­pa­ni­ja. Šiš­lja­gić je is­tak­nuo i da je pro­blem što tzv. pro­jekt Vod­ne ste­pe­ni­ce sto­ji u la­di­ca­ma već 10 go­di­na, a on je uvjet i za iz­grad­nju elek­tra­ne i sus­ta­va na­vod­nja­va­nja Drav­ski rit.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.