Iz­grad­nja lu­ke Tkon i Pe­tr­ča­ne ide da­lje

Su­fi­nan­ci­ra­nje Mi­nis­tar­stvo osi­gu­ra­lo 5 mi­li­ju­na ku­na za dva pro­jek­ta

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Pot­pi­san

je spo­ra­zum iz­me­đu Mi­nis­tar­stva po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re i Žu­pa­nij­ske luč­ke upra­ve oko su­fi­nan­ci­ra­nja pro­je­ka­ta u ukup­noj vri­jed­nos­ti 5 mi­li­ju­na ku­na. Spo­ra­zu­mi, ko­ji­ma se Mi­nis­tar­stvo po­mor­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re obve­zu­je na su­fi­nan­ci­ra­nje s ukup­no 5 mi­li­ju­na ku­na, osi­gu­ra­va­ju pro­ra­čun­ska sred­stva po­treb­na Luč­koj upra­vi Za­dar za nas­ta­vak ra­do­va na iz­grad­nji tra­jek­t­ne lu­ke Tkon u iz­no­su od 3 mi­li­ju­na ku­na, kao i sred­stva po­treb­na za su­fi­nan­ci­ra­nje Pro­jek­ta do­vr­šet­ka ra­do­va na re­kons­truk­ci­ji obal­nog zi­da u lu­ci Pe­tr­ča­ne, za što je iz Pro­ra­ču­na osi­gu­ra­no ukup­no 2 mi­li­ju­na ku­na. Žu­pan Sti­pe Zri­lić za­hva­lio je re­sor­nom mi­nis­tar­stvu na po­mo­ći te iz­ra­zio na­du u pot­po­re i u idu­ćim go­di­na­ma ka­ko bi se po­bolj­ša­la po­mor­ska in­fras­truk­tu­ra u po­dru­čji­ma ko­ji­ma gos­po­da­ri Žu­pa­nij­ska luč­ka upra­va. “Na­ša pro­ra­čun­ska sred­stva ni­su dos­tat­na, jer Žu­pa­nij­ska luč­ka upra­va ima 110 lu­ka ko­ji­ma gos­po­da­ri. U pro­tek­lih 10ak go­di­na ima­li smo 20ak pro­je­ka­ta ure­đe­nja lu­ka i utro­ši­li smo oko 170 mi­li­ju­na ku­na. Bez pot­po­re mi­nis­tar­stva, mi te pro­jek­te ne bi mo­gli vo­di­ti”, re­kao je žu­pan.

PD

Pot­pi­si­va­nje spo­ra­zu­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.