Ener­get­ski dan Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je

REGEA Or­ga­ni­zi­ran sa­jam ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je i opre­me

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

U or­ga­ni­za­ci­ji Re­gi­onal­ne ener­get­ske agen­ci­je Sje­ve­ro­za­pad­ne Hr­vat­ske u Ža­ka­nju je po­čet­kom lip­nja obi­lje­žen Ener­get­ski dan Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je. Tim je po­vo­dom, na glav­nom mjes­nom tr­gu is­pred zgra­de Op­ći­ne Ža­ka­nje, or­ga­ni­zi­ran sa­jam ob­nov­lji­vih iz­vo­ra ener­gi­je i ener­get­ske opre­me.

Na otvo­re­nju ma­ni­fes­ta­ci­je su­dje­lo­va­li su pred­stav­ni­ci REGEAe, na če­lu s rav­na­te­ljem Ju­li­jem Dom­cem, pred­stav­ni­ci Op­ći­ne Ža­ka­nje, na če­lu s na­čel­ni­kom Ni­ko­lom Sop­či­ćem, gra­do­na­čel­ni­ca Gra­da Oz­lja Gor­da­na Lip­ši­nić te Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je na če­lu sa žu­pa­nom Iva­nom Vu­či­ćem.

Na­kon otvo­re­nja i raz­gle­da­va­nja saj­ma na­zoč­ni su obiš­li Os­nov­nu ško­le Ža­ka­nje, ko­ja je ne­dav­no, za­hva­lju­ju­ći ula­ga­nju Kar­lo­vač­ke žu­pa­ni­je i Fon­da za za­šti­tu oko­li­ša i ener­get­sku učin­ko­vi­tost, pot­pu­no ener­get­ski ob­nov­lje­na, o če­mu je na­zoč­ne iz­vi­jes­ti­la rav­na­te­lji­ca ško­le Ves­na Haj­san Do­li­nar.

PD

Pred­stav­ni­ci REGEA-e na otvo­re­nju

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.