Bajs i To­lu­šić o bu­du­ćim pro­jek­ti­ma

Su­rad­nja Žu­pan i mi­nis­tar odr­ža­li rad­ni sas­ta­nak u Za­gre­bu

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Bje­lo­var­sko­bi­lo­gor­ski

žu­pan Da­mir Bajs odr­žao je rad­ni sas­ta­nak u Za­gre­bu s mi­nis­trom re­gi­onal­nog ra­zvo­ja i fon­do­va Eu­rop­ske uni­je To­mis­la­vom To­lu­ši­ćem. Te­me sas­tan­ka bi­li su pro­jek­ti ve­za­ni uz Bje­lo­var­sko­bi­lo­gor­sku žu­pa­ni­ju i ši­re. Ta­ko su žu­pan Bajs i mi­nis­tar To­lu­šić raz­go­va­ra­li ve­za­no uz nas­ta­vak pro­je­ka­ta grad­nje no­ve zgra­de Op­će bol­ni­ce Bje­lo­var, re­ali­za­ci­ju pro­jek­ta vo­do­ops­kr­be na po­dru­čju Bje­lo­var­sko­bi­lo­gor­ske žu­pa­ni­je, iz­grad­nje br­ze ces­te Za­grebVr­bo­vecVi­ro­vi­ti­ca i grad­nje Cen­tral­nog od­la­ga­li­šta ot­pa­da Do­li­ne. “Bje­lo­var­sko­bi­lo­gor­ska žu­pa­ni­ja že­li bi­ti i je part­ner spo­me­nu­tom Mi­nis­tar­stvu. Pros­to­ra za part­ner­ski od­nos za­si­gur­no ima po­se­bi­ce ako se ve­že­mo uz po­pis pro­je­ka­ta ko­ji su pri­prem­lje­ni, a ko­je Mi­nis­tar­stvo pla­ni­ra kan­di­di­ra­ti na eu­rop­ske fon­do­ve”, ka­zao je Bajs.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.