Pit­ka vo­da za 30.000 sta­nov­ni­ka

Pu­šten u rad Ma­gis­tral­ni cje­lo­vod od Se­svet­skog Kra­ljev­ca do Iva­nić-Gra­da

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Iva­nićGrad,

Klo­štar Iva­nić i Križ su se pu­šta­njem u rad ma­gis­tral­nog cje­vo­vo­da od Se­svet­skog Kra­ljev­ca do Iva­nićGra­da te pre­cr­p­ne sta­ni­ce Iva­nićGrad ko­nač­no pri­klju­či­li na jav­ni vo­do­ops­kr­b­ni sus­tav i do­bi­li kva­li­tet­nu pit­ku vo­du. Ovo po­dru­čje, s oko 30.000 sta­nov­ni­ka, od­sad će se ops­krb­lji­va­ti vo­dom iz iz­vo­ri­šta Pe­tru­še­vec. Inves­ti­tor grad­nje ma­gis­tral­nog cje­vo­vo­da, du­ži­ne 25.600 me­ta­ra, i pre­cr­p­ne sta­ni­ce, ka­pa­ci­te­ta 80 li­ta­ra vo­de u se­kun­di, bi­la je ko­mu­nal­na tvrt­ka Vo­do­ops­kr­ba i odvod­nja Za­gre­bač­ka žu­pa­ni­je, a naj­ve­ćim je di­je­lom fi­nan­ci­ra­na nov­cem Hr­vat­skih vo­da. Ukup­no utro­še­na sred­stva iz­no­se 39,2 mi­li­ju­na ku­na.”Na­ža­lost, da­nas go­to­vo 29 pos­to sta­nov­niš­tva is­toč­no­ga di­je­la žu­pa­ni­je ne­ma mo­guć­nost pri­ključ­ka na vo­do­ops­kr­b­nu mre­žu. Sto­ga je da­naš­nji do­ga­đaj, kao po­če­tak re­ali­za­ci­je pro­jek­ta Re­gi­onal­nog vo­do­ops­kr­b­nog sus­ta­va ‘Za­grebIs­tok’, iz­u­zet­no bi­tan za Žu­pa­ni­ju”, re­kao je žu­pan Stje­pan Ko­žić i is­tak­nuo ka­ko ni­je za­do­vo­ljan di­na­mi­kom ko­jom se pri­pre­ma ovaj pro­jekt. “Pre­du­go to tra­je, go­to­vo de­set go­di­na. Mis­lim da bi dr­ža­va tre­ba­la omo­gu­ći­ti da se ovak­vi bit­ni pro­jek­ti što br­že na­pra­ve”, za­klju­čio je žu­pan.

Žu­pan Stje­pan Ko­žić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.