Iz­grad­nja ko­mu­nal­ne in­fras­truk­tu­re

Si­sak Pot­pi­san ugo­vor za Vi­no­grad­sku uli­cu vri­je­dan 3,4 mil. kn

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Si­sač­ko­mos­la­vač­ki

žu­pan Ivo Ži­nić i si­sač­ka gra­do­na­čel­ni­ca Kris­ti­na Ikić Ba­ni­ček pot­pi­sa­li su u trav­nju ugo­vor o su­fi­nan­ci­ra­nju iz­grad­nje ko­mu­nal­ne in­fras­truk­tu­re u Vi­no­grad­skoj uli­ci – I. Fa­za. Pred­met ugo­vo­ra je su­fi­nan­ci­ra­nje iz­grad­nje pro­met­ne po­vr­ši­ne, mje­šo­vi­te ka­na­li­za­ci­je, vo­do­ops­kr­b­ne mre­že, ins­ta­la­ci­je ja­ke i sla­be stru­je, jav­ne ra­s­vje­te i se­ma­fo­ri­za­ci­je u Vi­no­grad­skoj uli­ci. Žu­pan Ivo Ži­nić i gra­do­na­čel­ni­ca su ut­vr­di­li ka­ko je za­jed­nič­ki in­te­res žu­pa­ni­je i gra­da osi­gu­ra­va­nje br­žeg i kva­li­tet­ni­jeg pris­tu­pa žu­pa­nij­skoj us­ta­no­vi Op­ćoj bol­ni­ci ‘Dr. Ivo Pe­di­šić’ jer se na taj na­čin zna­čaj­no upot­pu­nja­va­ju in­te­re­si i po­tre­be gra­đa­na Si­ska i Si­sač­ko­mos­la­vač­ke žu­pa­ni­je.

Vri­jed­nost ra­do­va na I. fa­zi iz­vo­đe­nja ra­do­va je 3 mi­li­ju­na i 374 ti­su­će ku­na od če­ga Si­sač­ko­mos­la­vač­ka žu­pa­ni­ja su­dje­lu­je s mi­li­jun ku­na. Ra­do­vi na re­kons­truk­ci­ji Vi­no­grad­ske uli­ce tre­ba­li bi po­če­ti u ro­ku od 7 da­na, a rok za za­vr­še­tak I. fa­ze ra­do­va je 90 da­na.

Kris­ti­na Ikić Ba­ni­ček i Ivo Ži­nić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.