Gra­di se no­vo fil­tar­sko pos­tro­je­nje

Ku­tje­vo Žu­pan otvo­rio ra­do­ve na inves­ti­ci­ji vri­jed­noj 2,36 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

U Ku­tje­vu su za­po­če­li ra­do­vi na no­vom fil­tar­skom pos­tro­je­nju pit­ke vo­de či­me će se dos­ti­ći dvos­tru­ko ve­ća pro­toč­nost vo­de od pos­to­je­ćeg pos­tro­je­nja. Vri­jed­nost pro­jek­ta je 2,36 mi­li­ju­na ku­na, a su­fi­nan­ci­ra se iz bes­po­vrat­nih sred­sta­va EU, Hr­vat­skih vo­da, tvrt­ke Te­ki­ja d.o.o. te Gra­da Ku­tje­va ko­ji je osi­gu­rao zem­lji­šte za iz­grad­nju pos­tro­je­nja. “No­vo fil­tar­sko pos­tro­je­nje za­mi­je­nit će sa­daš­nje pos­tro­je­nje ko­je je sta­ro vi­še od 30 go­di­na te će ima­ti ka­pa­ci­tet vo­de od 20 li­ta­ra u se­kun­di. Ovim fil­tar­skim pos­tro­je­njem osi­gu­ra­va­ju se ve­će ko­li­či­ne pit­ke vo­de iz iz­vo­ri­šta Ku­tje­vač­ka Ri­ka i po­tro­ša­či­ma osi­gu­ra­va ve­ću si­gur­nost i po­uz­da­nost u ops­kr­bi pit­kom vo­dom. Pro­jekt je zna­ča­jan i za na­se­lja ko­ja ne­ma­ju do­volj­ne ko­li­či­ne pit­ke vo­de, a dio vo­de do­bi­va­ju i sta­nov­ni­ci op­ći­ne Ča­glin”, iz­ja­vio je An­te Ko­lić, di­rek­tor Te­ki­je d.o.o. Pos­tro­je­njem će se uprav­lja­ti i nad­zi­ra­ti iz cen­tral­ne služ­be iz Po­že­ge, a invens­ti­ci­ja je bit­na i za bu­du­ći ra­zvoj gos­po­dar­stva.

“Ovo je va­žan ka­pi­tal­ni objekt za grad Ku­tje­vo, a ovak­vim pro­jek­ti­ma do­ka­zu­je­mo ka­ko lo­kal­na i re­gi­onal­na sa­mo­upra­va vo­di bri­gu o zdrav­lju sta­nov­ni­ka”, re­kao je žu­pan Alojz To­ma­še­vić ko­ji je ujed­no i otvo­rio ra­do­ve.

PD

Žu­pan Alojz To­ma­še­vić otvo­rio je ra­do­ve

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.